MER Kis­ta Gol­fcen­ter

Vi i Kista - - GOLF - Anders.ek­strom@di­rekt­press.se

gol­fcen­ter har 75 ut­slags­mat­tor varav 20 styc­ken med in­fra­vär­me. un­der tak och rang­en sträc­ker sig 250

KIS­TA 40 PLAT­SER

me­ter. även ett öv­nings­om­rå­de för närspel. även lek­tio­ner och har en ser­ve­ring. sig av Protra­cer som är ett tek­niskt

HAR ER­BJU­DER AN­VÄN­DER

hjälp­me­del.

Kis­ta gol­fcen­ter har ti­di­ga­re va­rit ho­tat av byg­get av För­bi­fart Stock­holm. Som det ser ut nu lär gol­f­cent­ret va­ra kvar till minst 2023.

– Vår par­ke­ring är del­vis om­gjord för en bli­van­de tun­nel till För­bi­far­ten. Det kom­mer att va­ra så till 2023 och in­nan det lär det in­te hän­da nå­got. Vi kom­mer job­ba vi­da­re med att ut­veck­la golf­trä­ning­en och job­ba myc­ket med Protra­cer.

Anders Ek­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.