Läs­grupp på svens­ka

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Nu fort­sät­ter vi med vår läs­grupp på svens­ka på tis­da­gar i april: 19 april, 26 april. Vår läs­grupp vän­der sig till dig som vill för­bätt­ra din svens­ka. Vi högläser till­sam­mans, övar på ut­tal och dis­ku­te­rar tex­ter­na. Vi kom­mer att lä­sa lätt­läs­ta ny­he­ter och and­ra aktuella ar­tik­lar. Obs! in­te ny­bör­jar­ni­vå utan till dig som be­härs­kar enkla­re var­dags­språk. Plats: På Kis­ta bib­li­o­tek tis­da­gar kloc­kan 15.00. Lo­kal: Språk­stu­di­on. Drop in, max 10 per­so­ner. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.