Fi­lo­so­fisk sa­long

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Om iden­ti­tets­po­li­tik. Pre­cis som en­skil­da män­ni­skor kan även grup­per av män­ni­skor ha en viss iden­ti­tet. Hur ska sam­häl­let ta hän­syn till det, om alls? Bör vi ha la­gar som är an­pas­sa­de ef­ter vis­sa mi­no­ri­te­ter som in­te gäl­ler för ma­jo­ri­te­ten? Det kan hand­la om kvo­te­ring el­ler sär­skil­da rät­tig­he­ter. Och vad har en grupp för mo­ra­lisk sta­tus i re­la­tion till en in­di­vid egent­li­gen? Ons­dag den 20 april kloc­kan 18.00 på Hus­by bib­li­o­tek. Sam­tals­le­da­re: Tobias Malm. Fri en­tré. Ing­en för­an­mä­lan. Varmt väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.