Osä­ker fram­tid för Kis­ta gård

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström 070-78 72 074 pa­trik.ek­strom@ di­rekt­press.se

Re­dan 2009 fat­ta­de Stock­holm stad be­slut om att för­vand­la Kis­ta gård till en at­trak­tiv mö­tes­plats. Men un­der åren har pla­ner­na stan­nat av sam­ti­digt som den an­ri­ka går­den för­fal­lit allt mer. Nu pla­ne­rar fas­tig­hets­kon­to­ret om­tag, men i vil­ken rikt­ning är osä­kert.

– Vi vet vad det skul­le kos­ta om vi skul­le gö­ra det som var tan­ken från bör­jan, men vi vet in­te ex­akt hur man kom­mer att vil­ja gö­ra från po­li­tiskt håll. Det hand­lar ock­så om vad som är an­svars­fullt med skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar, sä­ger Lin­da Lai­ne, kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg på fas­tig­hets­kon­to­ret.

Den är i så då­ligt skick att den in­te går att la­ga.

Pla­nen var att för­vand­la Kis­ta gård till en at­trak­tiv mö­tes­plats med re­stau­rang och café.

I stäl­let bom­ma­des fas­tig­he­ten igen och står nu ba­ra och för­fal­ler.

Nu har Stock­holms stad be­gärt till­stånd att få ri­va ett av hu­sen och går­dens öde i övrigt är plöts­ligt myc­ket osä­kert.

Stock­holms stad

tog 2009 be­slut om att för­vand­la Kis­ta gård, med anor från 1700-ta­let, till en at­trak­tiv mö­tes­plats med bland an­nat re­stau­rang, kon­fe­rens­verk- sam­het och even­tu­ellt även ho­tell. Även kafé, bar och bou­le­ba­na har dis­ku­te­rats.

Nu i dag, sju år se­na­re, står bygg­na­der­na, som har stort kul­tur­hi­sto­riskt vär­de, ba­ra och för­fal­ler.

Samt­li­ga dör­rar och föns­ter har bom­mats igen. Ett av hu­sen sak­nar yt­ter­tak och skydds­plas­ten som ska för­hind­ra fukt­ska­dor har del­vis blåst av. En skylt var­nar obe­hö­ri­ga för till­trä­de. Fas­tig­hets­kon­to­ret, som an­sva­rar för hu­sen, har gång på gång häv­dat att en re­no­ve­ring ska ske. Men ingen­ting hän­der.

Kon­tras­ten mot den in­til- lig­gan­de par­ken, som är Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd an­svar, med si­na vac­kert an­lag­da al­lé­er och bloms­ter­ra­bat­ter samt en helt ny lek­plats kun­de in­te va­ra stör­re.

Nu plöts­ligt

är går­dens öde ock­så myc­ket osä­ker.

– Vi har stan­nat upp i pro­jek­tet. Vi ska gö­ra ett om­tag, men ex­akt vil­ken in­rikt­ning det kom­mer att bli kom­mer att be­stäm­mas in­om de när­mas­te må­na­der­na. Det har att gö­ra med kost­na­der. Vi vet vad det skul­le kos­ta om vi skul­le gö­ra det som var tan­ken från bör­jan, men vi vet in­te ex­akt hur man kom­mer vil­ja gö­ra från po­li­tiskt håll. Det hand­lar ock­så om vad som är an­svars­fullt med skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar, sä­ger Lin­da Lai­ne, kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg på fas­tig­hets­kon­to­ret.

Har ni in­te ta­git be­slut om re­no­ve­ra går­den?

– Ja, man har ju gjort det, men nu har man brom­sat li­te och ska se om vi kan ta ett om­tag. Det blir ing­en re­stau­rang­verk­sam­het?

– Jag vet in­te vad det kom­mer att bli just nu.

Stock­holms stad har ock­så be­gärt till­stånd att få ri­va ett av hu­sen, en av de gam­la ar­betar­bo­stä­der­na.

– Den är i så då­ligt skick att den in­te går att la­ga, sä­ger Lin­da Lai­ne.

Ben­ja­min Dousa

(M), vice ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd, tyc­ker att Fas­tig­hets­kon­to­rets han­te­ring av Kis­ta gård är klan­der­värd.

– Stads­de­len har plöjt ner mass­vis med peng­ar i par­ken och går­den skul­le kun-

na va­ra helt fan­tas­tisk, men he­la om­rå­det dras ner av att bygg­na­der­na ba­ra står och för­fal­ler. Det ser för jäv­ligt ut. Det reg­nar in. Det har va­rit obe­hö­ri­ga som bott där. Skat­te­be­ta­lar­na är dubb­la för­lo­ra­re. Dels ut­nytt­jas in­te po­ten­ti­a­len, dels kos­tar det sto­ra sum­mor med nöd­re­pe­ra­tio­ner ba­ra för att hål­la bygg­na­der­na vid liv.

Han upp­ger att Mo­de­ra­ter­na nu kom­mer att ta strid för Kis­ta gård. – Vi kom­mer att ta strid för att bygg­na­der­na re­no­ve- ras så snabbt som möj­ligt, och att det verk­li­gen blir en bar och en bou­le­ba­na där, sä­ger Ben­ja­min Dousa.

FOTO: PA­TRIK EK­STRÖM

IGEN­BOM­MAT. I stäl­let för att re­no­ve­ra Kis­ta gård har den bom­mats igen.

FOTO: PA­TRIK EK­STRÖM

KIS­TA GÅRD. Bygg­na­der­na på Kis­ta gård, som har stort kul­tur­hi­sto­riskt vär­de, står ba­ra och för­fal­ler.

RI­VA. Stock­holms stad har be­gärt till­stånd att få ri­va ett av hu­sen, en av de gam­la ar­betar­bo­stä­der­na.

KON­TRAST. Den in­til­lig­gan­de par­ken, som är Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd an­svar, har vac­kert an­lag­da al­lé­er.

STÄNGT. Samt­li­ga dör­rar och föns­ter har bom­mats igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.