Por­trätt av för­or­ten

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Re­por­ter Pa­trik Ek­ström

Tänk dig in i föl­jan­de sce­na­rio. Jag har fått ett upp­drag att skri­va en ar­ti­kel om ham­bur­ga­re och för att gö­ra det går jag till en ham­bur­ger­re­stau­rang i Kis­ta.

Re­stau­rang­en är helt full­satt och jag bör­jar pra­ta med en per­son, vi kan kal­la ho­nom Ibra­him, som be­skri­ver sig själv som en rik­tig ham­bur­ger­fan­tast.

Han be­rät­tar att han egent­li­gen tänkt äta till­sam­mans med någ­ra vän­ners vän­ner, men de dök ald­rig upp.

Ibra­him spe­ku­le­rar i att or­sa­ken möj­ligt­vis kan va­ra att de in­te tyc­ker om ham­bur­ga­re, men han vet in­te ef­tersom han in­te själv pra­tat med dem.

Jag är nöjd med sva­ren och går till­ba­ka till re­dak­tio­nen och skri­ver en ar­ti­kel med ru­bri­ken “Få Jär­va­bor tyc­ker om ham­bur­ga­re”. Lå­ter det märk­ligt? Tyc­ker du att jag ge­ne­ra­li­se­rar el­ler att jag drar för långt­gå­en­de slut­sat­ser av en per­sons spe­ku­la­tio­ner?

Du kans­ke tyc­ker att jag har då­lig koll på Jär­va­bor­na?

El­ler du kans­ke tyc­ker att jag är en bra sto­ry på spå­ren, men att jag be­hö­ver få fler per­so­ner som ut­ta­lar sig, kans­ke ska jag ringa till Ibra­hims kom­pi­sars kom­pi­sar för att hö­ra vad de verk­li­gen tyc­ker?

Just de här frå­gor­na ak­tu­a­li­se­ra­des när SVT ny­li­gen rap­por­te­ra­de om Isla­mis­ka För­bun­det i Jär­va som spe­lat in fil­mer som ska mot­ver­ka re­li­giös ra­di­ka­li­se­ring av unga.

På nä­tet ha­de ar­ti­keln ru­bri­ken “Få Jär­va­bor vå­gar del­ta i an­ti-IS-fil­mer”.

He­la sto­ryn bygg­de på en per­sons spe­ku­la­tio­ner.

Kän­ner du in­te igen dig i hur för­or­ten por­trät­te­ras i me­dia el­ler vill hö­ra hur me­die­bo­la­gen re­so­ne­rar fö­re­slår jag att du be­sö­ker Jär­va De­mo­kra­ti­fo­rum i hel­gen där just den här frå­gan kom­mer att dis­ku­te­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.