Gransk­ning be­lö­na­des

Vi i Kista - - NYHETER -

Två da­gar ef­ter att Svea hov­rätt be­vil­jat Sa­mir Sabris res­nings­an­sö­kan, stod det klart att Af­ton­bla­dets grä­van­de jour­na­list Anders Jo­hans­son vun­nit det pre­stige­fyll­da pri­set Guldspa­den för gransk­ning­en av Tens­ta-fal­let.

Pri­set de­las ut år­li­gen av För­e­ning­en grä­van­de jour­na­lis­ter. Anders Jo­hans­son vann ka­te­go­rin webb för sitt ar­be­te med gräv­pod­den #Fal­let, som allt­så led­de fram till att Sa­mir, som 15 år gam­mal döm­des för mord på sin styv­mam­ma, an­sök­te och be­vil­ja­des res­ning 30 år ef­ter mor­det.

Ar­be­tet med gräv­pod­den tog sin bör­jan för li­te mind­re än ett år se­dan och ar­be­tet har in­vol­ve­rat en stor grupp män­ni­skor.

5 PEN­SIO­NE­RA­DE lä­ra­re är åter i tjänst i Rin­ke­by. På grund av lärar­bris­ten har Stock­holm stad åter­an­ställt er­far­na pen­sio­ne­ra­de lä­ra­re för att un­der­vi­sa en­sam­kom­man­de barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.