Som­mar­se­mes­ter i Jyl­land

4 da­gar på 3-stjär­nig herr­gård i Vemb, Dan­mark

Vi i Kista - - NYHETER -

Ho­tel Nør­re Vos­borg

I landskapet bakom Nis­sum Fjord, rå­der en kvar­drö­jan­de ro, som bil­dar ram kring ett li­tet om­rå­de på den dans­ka kar­tan, som ver­kar så orört och rent. Grun­den till det­ta hit­tar man ock­så i den lil­la pär­lan Nør­re Vos­borg – en äk­ta dansk herr­gårds­i­dyll med allt som hör till. Här le­ver 700 års histo­ria, gam­la säg­ner och spök­histo­ri­er i de vit­kal­ka­de väg­gar­na i vack­ra na­turom­giv­ning­ar, som är li­ka be­ta­gan­de året om. En stäm­ning som bå­de kan ses och mär­kas. Även om det of­tast är de fi­na möj­lig­he­ter­na för av­slapp­ning och för­djup­ning som drar till sig gäs­ter hit, bju­der lä­get ock­så på in­tres­san­ta se­värd­he­ter. Längs kus­ten mot syd kan man upp­le­va fis­ke­lä­get Hvi­de San­de (48 km) med vack­ra, fre­da­de klitt­om­rå­den mel­lan Ring­kø­bing Fjord och Ves­ter­ha­vet.

Ho­tel Nør­re Vos­borg Barn­ra­batt 1 barn 0-5 år gra­tis. 2 barn 6-14 år ½ pri­set. An­vänd resko­den på www.hap­pydays.nu och se möj­lig­he­ter­na för and­ra vis­tel­ser

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.