Tuff start för Kis­ta Ga­laxy i Di­vi­sion 3

Vi i Kista - - SPORT - Fe­li­cia Karlsson re­dak­tion@vi­i­kis­ta.se

Kis­ta Ga­laxy har klätt­rat snabbt upp i di­vi­sio­ner­na. Trots se­ga star­ter på sä­song­er­na har de slu­tat med bra re­sul­tat. I år spe­lar de i Di­vi­sion 3.

– Det känns bra, vi har job­bat hårt sen 2011 med att ta oss upp och bli en elit­klubb, sä­ger Ro­bel Ala­zar, la­gets trä­na­re.

Kis­ta Ga­laxy

har trots se­ga star­ter, vun­nit var­je se­rie de spe­lat – ut­om 2014 i Di­vi­sion 4 – som de spe­la­de två sä­song­er i. Om la­get hit­tar rätt sam­spel kan det slu­ta med rik­tigt bra po­äng i sä- song­ens se­rie. Men må­let är in­te att vin­na 2016, utan att hål­la sig kvar i Di­vi­sion 3.

– Vi har fått en väl­digt tuff se­rie, det är många bra lag i år. Det är så vis­sa sä­song­er, men vi har all­tid gil­lat ut­ma­ning­ar. Man ska all­tid ha re­spekt för de bätt­re la­gen, men vå­ra grab­bar har all­tid tag­gat till ex­tra myc­ket i svå­ra mat­cher, sä­ger Ro­bel Ala­zar.

För­sä­song­en har

va­rit tuff för la­get. Upp­gång­en i di­vi­sio­nen har in­ne­bu­rit att det bå­de fal­lit bort och till­kom­mit nya spe­la­re.

– Vi har spe­la­re som bytt till lag i Di­vi­sion 2 i stäl­let. Det är det vi job­bar för, att vå­ra spe­la­re ska bli bätt­re. An­led­ning­en till att vi fått en tuff start är för att vi har många nya spe­la­re. Det tar ett tag för de gam­la och nya spe­lar­na att lä­ra sig varand­ras spel på pla­nen. Men det bör­jar ar­ta sig.

Två lo­van­de

till­skott är Christof­fer For­sell som ti­di­ga­re spe­lat i Di­vi­sion 1. Och Lucas Karlsson som är en av la­gets bäs­ta for­ward­spe­la­re.

Kis­ta Ga­laxy in­spi­re­ras av sy­deu­ro­pe­isk fot­boll. De sat- sar på att he­la ti­den rö­ra sig fram­åt och hål­la igång pass­nings­spe­let. När klub­ben star­ta­de var må­let att spe­la som Bar­ce­lo­na, men fick in­se att verk­lig­he­ten är an­norlun­da i Sve­ri­ge.

– Vi skju­ter in­te bol­len långt, om det in­te finns yta för det. La­get spe­lar tek­niskt. En bra sam­man­fatt­ning för vårt spel är an­falls­glad pass­nings­fot­boll, av­slu­tar Ro­bel Ala­zar.

FOTO: PRI­VAT

TRÄ­NA­RE. Ro­bel Ala­zar, trä­na­re för Kis­ta Ga­laxy Di­vi­sion 3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.