Så of­ta äter vi mät­tat fett och soc­ker

Vi i Kista - - HÄLSA & SKÖNHET - KÄL­LA: VIKTVÄKTARNA

28 % 22 % 14 % 56 % 57 % 25 %

äter cho­klad och go­dis fle­ra gång­er i vec­kan äter bul­lar, ka­kor och tår­ta fle­ra gång­er i vec­kan dric­ker saft/läsk fle­ra gång­er i vec­kan äter Bre­gott fle­ra gång­er i vec­kan äter full­fet ost fle­ra gång­er i vec­kan äter korv el­ler bacon fle­ra gång­er i vec­kan kos­ten som ex­em­pel: fling­or, müs­li, bröd, smak­satt yog­hurt och juice in­ne­hål­ler sto­ra mäng­der soc­ker. Läs in­ne­hålls­för­teck­ning­ar­na no­ga och välj all­tid na­tu­rel­la al­ter­na­tiv. En na­tu­rell yog­hurt kan man själv smak­sät­ta med bär el­ler frukt. När det gäl­ler müs­li och fling­or är det in­te ba­ra till­satt soc­ker man bör se upp med utan även tor­kad frukt. Sat­sa i stäl­let på en helt na­tu­rell müs­li, och smak­sätt själv med nöt­ter och frukt.

Mo­tion är en vik­tig nyc­kel till fram­gång. Mo­tio­nen i sig mins­kar in­te nöd­vän­digt­vis söt­su­get men all form av träning ökar in­su­lin­käns­lig­he­ten och ett an­sträng­an­de trä­nings­pass ett par-tre gång­er i vec­kan mo­ti­ve­rar till go­da va­nor även på kost­fron­ten.

Eri­ka Lin­dén Jans­son RISK. Ät dig mätt på nyt­ti­ga livs­me­del så mins­kar du ris­ken för blod­soc­ker­fall.

FOTO: ISTOCKPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.