Lär dig cyk­la i vår

Vi i Kista - - FAMILJ -

Vill du kun­na cyk­la i ditt ar­be­te? Cyk­la till job­bet el­ler stu­di­er­na? El­ler ba­ra ta en cy­kel­tur med vän­ner och fa­milj?

An­mäl dig till vå­rens ny­bör­jar­kurs i Akal­la! Där har vux­na och ung­do­mar som ald­rig cyk­lat, el­ler ba­ra li­te grann, chan­sen att lä­ra sig. Cy­kel­främ­jan­det hål­ler i kur­sen i sam­ar­be­te med Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning.

Kur­sen om­fat­tar två träf­far per vec­ka i 3 vec­kor, to­talt 6 gång­er, med start den 23 maj. Kurs­da­gar­na är mån­da­gar och ons­da­gar kloc­kan16.00-18.00.

Pri­set för he­la kur­sen är 200 kro­nor. Då in­går ett med­lem­skap i Cy­kel­främ­jan­det med olycks­falls­för­säk­ring samt ett diplom. Cyklar och hjäl­mar nns att lå­na.

An­mäl dig i god tid – an­ta­let plat­ser är be­grän­sat. In­for­ma­tion och an­mä­lan till Eli­sa­beth Kem­pe, 0706-31 29 90 10 maj 29 april

Stads­dels­för­valt­ning­ens och Cy­kel­främ­jan­dets cy­kel­kur­ser för ny­bör­ja­re är po­pu­lä­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.