Gra­tis kul­tur­kol­lo i Hus­by 20-23 ju­ni

Vi i Kista - - FAMILJ -

På Kul­tur­sko­lans kul­tur­kol­lo i Hus­by kan du som är 10-12 år pro­va på oli­ka for­mer av musik, bild och form till­sam­mans med er­far­na lä­ra­re och ele­ver i din ål­der.

Du be­hö­ver in­te ha någ­ra för­kun­ska­per. Kul­tur­kol­lot är gra­tis och på­går i fy­ra da­gar, 20-23 ju­ni, kloc­kan 09:00-15:00.

An­mäl dig re­dan idag på hem­si­dan kul­tur­sko­lan.stock­holm.se/som­mar­kur­ser el­ler ring Kul­tur­sko­lans kund­tjänst, 08-508 31 870.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.