Utbildning till cy­ke­l­in­struk­tör

Vi i Kista - - FAMILJ -

Vill du gö­ra en fri­vil­lig in­sats för att få and­ra att lä­ra sig cyk­la, för mil­jöns skull, i jäm­lik­he­tens namn el­ler ba­ra för att det är ro­ligt att se and­ra bli gla­da?

Cy­kel­främ­jan­dets ny­bör­jar­kur­ser är en fram­gång med många nöj­da ele­ver och än­nu er på kö. Där­för be­hövs er in­struk­tö­rer med oli­ka upp­gif­ter: an­pas­sa cy­keln, läg­ga ba­na, upp­munt­ra m m. Kur­sen är gra­tis och hålls tis­dag den 3 maj kloc­kan 16:30 i för­e­nings­lo­ka­len på Par­gas­ga­tan 27, Akal­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.