Nu so­pas gru­set bort

Vi i Kista - - FAMILJ -

När vå­ren är på in­gång so­par vi bort sand och grus från ga­tor­na. Sandsop­ning­en ska va­ra klar 1 maj i in­nersta­den och 15 maj i yt­tersta­den. Du kan hjäl­pa till ge­nom att re­spek­te­ra par­ke­rings­reg­ler­na så att städ­for­do­nen kom­mer fram. Var upp­märk­sam på väg­mär­ken som anger när det är par­ke­rings­för­bud på ga­tan (det kan va­ra bå­de dag- och nat­te­tid). Tänk ock­så på att ta bort an­nat som kan va­ra i vägen på trot­to­a­ren, till ex­em­pel par­ke­ra­de cyklar och byggsäc­kar. Läs mer om sand­sop­ning på stock­holm.se/sand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.