MER SM-fi­na­len

Vi i Kista - - SPORT - FOTO: ANDERS EK­STRÖM

STOR­PUBLIK. Runt 350 per­so­ner ha­de sam­lats i Sol­na­hal­len för att se Sm-fi­na­len i badminton.

ris­fjä­dern lyc­ka­des till slut vin­na SM-fi­na­len med 4-2.

– Om vi ha­de vun­nit den förs­ta herrsing­eln som jag trod­de att vi skul­le gö­ra, ha­de re­sul­ta­tet va­rit 3-3 ef­ter sex mat­cher. Då ha­de det bli­vit en av­gö­ran­de herr­dub­bel

som ha­de kun­nat gå hursom­helst, me­nar lag­le­da­ren.

Fy­ris­fjä­derns spe­la­re täv­lar i Sve­ri­ges lands­lag och de har vun­nit SM-guld de fles­ta gång­er­na de se­nas­te åren. Kis­ta har vun­nit en

Många av MIXEDDUBBEL: HERRSINGEL 1: HERR­DUB­BEL 2: DAMDUBBEL: DAMSINGEL 2: HERRSINGEL 2: 4-2

Fy­ris­fjä­dern 1 – Kis­ta 0 Fy­ris­fjä­dern 1 – Kis­ta 0 Fy­ris­fjä­dern 1 – Kis­ta 0 Fy­ris­fjä­dern 0 – Kis­ta 1 Fy­ris­fjä­dern 0 – Kis­ta 1 Fy­ris­fjä­dern 1 – Kis­ta 0 till Fy­ris­fjär­den. gång, vil­ket var i fjol.

– Ef­tersom näs­tan he­la Sve­ri­ges lands­lag spe­lar i Fy­ris­fjä­dern är det in­te så kons­tigt att de har en li­ten för­del mot oss. Vi har vis­ser­li­gen många bra spe­la­re som spe­lar på elit­ni­vå. Fram­förallt vå­ra da­mer som är ran­ka­de bland de högs­ta i Sve­ri­ge, men de har helt klart ett li­tet över­tag.

haft en otro­ligt bra sä­song och gjort vad de ska ut­i­från de­ras kva­li­té, en­ligt lag­le­da­re Bjunér. La­get har ba­ra för­lo­rat en match bort­sett från fi­na­len. En bra

Kis­ta har

sam­man­håll­ning kan va­ra nyc­keln till det.

– Vi har fle­ra in­do­ne­sis­ka spe­la­re i la­get vil­ket jag tror är bra så att de har fler att pra­ta med. Sen för­sö­ker vi all­tid ha en god kom­mu­ni­ka­tion så al­la ska kän­na sig som en del av la­get, be­rät­tar Bjunér.

sä­song vill lag­le­da­re Bjunér fort­sät­ta i sam­ma rikt­ning som de är på väg i. – Vi har in­te satt upp någ­ra of­fi­ci­el­la mål än, men att nå en fi­nal ser jag som ett själv­klart mål för oss i Kis­ta. Elin Fell­man

Till näs­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.