KRÖ­NI­KAN Ida Nilsing

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Re­por­ter Rin­ke­bys fram­tid age­ra­de

Jag var på ett fint ar­range­mang i hel­gen. De­mo­kra­ti­fo­rum i Rin­ke­by fol­kets hus. Hund­ra­tals per­so­ner var där, vik­ti­ga äm­nen dis­ku­te­ra­des, publi­ken var på hug­get och de lo­ka­la ar­tis­ter­na höll världs­klass.

Det sa­des många bra sa­ker. Än­då var det en av de mind­re bra som dröj­de sig kvar i min­net.

I en frå­gestund med fy­ra kil­lar från ”Rin­ke­bys fram­tid”, sa stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de Mia Päär­ni (S), bo­en­de i Kis­ta men upp­växt i Rin­ke­by/ Tens­ta, att hon in­te skul­le flyt­ta till­ba­ka i dag.

På scen, i Rin­ke­by, i en ut­fråg­ning med fy­ra unga Rin­ke­by­bor – ut­tryck­te den högs­ta lo­ka­la po­li­ti­kern att hon in­te kan tän­ka sig att bo på den plats där de le­ver.

Ef­ter sam­ta­let frå­ga­de jag vad frå­ge­stäl­lar­na själ­va tänk­te om det.

De sa att nämnd­ord­fö­ran­den har sam­ma för­do­mar som al­la and­ra, och att hon som är po­li­ti­ker ju har makt att änd­ra på den sa­ken. Se­dan gick de för att stäl­la hen­ne till svars. Gott så. Rin­ke­bys fram­tid age­ra­de, för att de ser en fram­tid i Rin­ke­by, gis­sar jag.

Där­e­mot und­rar jag vad Mia Päär­ni ser. Det skul­le va­ra in­tres­sant att ve­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.