Ste­fan Sig­fri­ed om ja­get och la­get

Ste­fan Sig­fri­ed bor i Akalla och har or­ga­ni­se­rat sig i fle­ra lo­ka­la frå­gor, i bo­stads­rätts­för­e­ning­en, i mot­stån­det mot För­bi­far­ten, bland an­nat. Men han skri­ver ock­så böc­ker. En av dem hand­lar om att det be­hövs mer hjär­ta i po­li­ti­ken.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing

Ste­fan Sig­fri­ed är i grun­den so­ci­al­de­mo­krat, även om han tyc­ker att par­ti­et i dag är mer mo­de­ra­ter än so­ci­al­de­mo­kra­ter. En vik­tig del av hans re­so­ne­mang hand­lar om ja­get och la­get. Han tyc­ker att vi i da­gens sam­häl­le har snö­at in oss all­de­les för myc­ket på ja­get – på la­gets be­kost­nad.

– Vi blir tvung­na att ta hand om oss själ­va och då finns mind­re tid för att en­ga­ge­ra oss i det ge­men­sam­ma. När man frågar folk om de ex­em­pel­vis kan sit­ta i sty­rel­ser, så blir sva­ret ”jag har in­te tid.” På 1970-ta­let råd­de and­ra vär­de­ring­ar, då var det fint att gö­ra nå­got för grup­pen.

Till det­ta kom­mer vår syn på ar­be­te. En­ligt Ste­fan Sig­fri­ed är den pro­ble­ma­tisk.

– Ar­be­te bor­de va­ra nå­got som till­för sam­häl­let nå­got vet­tigt. Om du är en del av grup­pen och kan till­fö­ra grup­pen nå­got så ut­för du ett rik­tigt ar­be­te.

Hans för­slag är att al­la – oav­sett vad de pre­ste­rar – bor­de få en med­bor­gar­lön. Då skul­le ex­em­pel­vis den som job­bar ide­ellt kun­na få lön för det­ta och då ex­em­pel­vis slip­pa tving­as ta jobb som re­klamut­de­la­re och få mind­re tid över för sitt ide­el­la ar­be­te.

Ste­fan Sig­fri­ed ar­be­ta­de ti­di­ga­re som ci­vilin­gen­jör och tyc­ker att sam­häl­let stäl­ler för lå­ga krav på eko­no­mer­na.

– Om jag som in­gen­jör byg­ger en mo­dell som in­te fun­ge­rar så mås­te jag gö­ra om den. Eko­no­mer­na får No­bel­pris. Men eko­no­mer­nas mo­del­ler är in­te in­gen­jörs­konst, he­la län­der för­störs! Tit­ta på Gre­kland ba­ra.

Men även om han är be­kym­rad, har han för­slag på lös­ning­ar.

En av des­sa har vi va­rit in­ne på, med­bor­gar­lön. Se­dan skul­le han gär­na se att ett nytt par­ti bil­da­des som sat­sa­de på and­ra vär­den än peng­ar – ” Vär­de­par­ti­et” – och att po­li­ti­ker­na vå­ga­de hö­ja skat­ten, så att peng­ar kan för­de­las jäm­na­re mel­lan män­ni­skor i sam­häl­let.

Han skul­le ock­så gär­na se en ny slags po­li­ser: so­ci­a­la kvar­terspo­li­ser.

– Det skul­le va­ra en ny typ av spe­ci­a­lis­ter som skul­le hål­la ett va­kan­de öga på om­rå­det, men mer fa­ders­ge­stal­ter än pa­ra­gra­fryt­ta­re. Det vik­ti­gas­te är att byg­ga so­ci­a­la sam­man­hang och re­la­tio­ner, byg­ga för­tro­en­de helt en­kelt.

Den bok som han pla­ne­rar för nu he­ter ”Folk­hem- met 2.0”, där vill han skri­va om hur folk­hem­met mås­te se ut för att fun­ge­ra igen.

Fast en­kelt blir det ald­rig för­stås, det är han no­ga med att un­der­stry­ka, att allt är kom­pli­ce­rat.

– Jag tror att det be­ror på stres­sen i sam­häl­let. Den gör att vi vill ha snab­ba enk­la svar, när vi egent­li­gen be­hö­ver hit­ta de gråa sva­ren som har många ny­an­ser i sig.

Om jag som in­gen­jör byg­ger en mo­dell som in­te fun­ge­rar så mås­te jag gö­ra om den. Eko­no­mer­na får No­bel­pris.

FOTO: IDA NIL­SING

FÖR­FAT­TA­RE. Ste­fan Sig­fri­ed bor i Akalla och har skri­vit fle­ra böc­ker om sam­hälls­frå­gor, bland an­nat en om att åter­ta hjär­tat i po­li­ti­ken.

BÖC­KER. Den se­nas­te boken Ste­fan Sig­fri­ed har skri­vit har han adres­se­rat till si­na barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.