Brons för BK Jär­va

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fe­li­cia Karlsson

Jär­va BK tog brons­me­dalj i Riks­mäs­ter­ska­pen. Ef­ter för­lus­ten i se­mi­fi­na­len mot Skuru laddade la­get om och tog re­vansch mot Sö­der­täl­je BBK i mat­chen om bron­set.

– Vi coacher är nöj­da och tje­jer­na är nöj­da, sä­ger Mag­nus Falk, coach.

Bas­ket­klub­ben Jär­va KFUM ha­de gjort ett fint Riks­mäs­ter­skap­kval och ta­git sig he­la vägen till sista fi­nal­spe­let. Det­ta ef­ter fram­gångs­ri­ka kval i bland an­nat Spång­a­hal­len där la­get slog ut Norr­kö­ping och Spånga. Till slut var det ba­ra fy­ra lag kvar (fi­nal four) som gjor­de upp i ett slut­spel ny­li­gen i Jön­kö­ping. Men Skuru blev för tuf­fa i se­min.

– Spe­lar­na var ner­vö­sa in­för se­mi­fi­nal­mat­chen och vil­le för myc­ket. Ibland kan vil­jan ta över och det blev myc­ket en­mans­spel i stäl­let för lag­spel. Där­för gick det säm­re i se­mi­fi­na­len mot Skuru, sä­ger Mag­nus Falk, la­gets trä­na­re.

La­get laddade om och tog brons. I brons­mat­chen vann Jär­va mot Sö­der­täl­je BBK. Med stor mar­gi­nal.

– La­get ha­de ett myc­ket bätt­re lag­spel i sista mat­chen och tog brons­me­dal­jen. Det var bra att de kun­de lad­da om. An­fal­let var fan­tas­tiskt i sista mat­chen, fort­sät­ter Mag­nus Falk.

Många av la­gen i klas­sen flic­kor 15 är väl­digt jäm­na. Det var där­för svårt för Jär­va BK att ve­ta vil­ka re­sul­tat de kun­de för­vän­ta sig in­nan fi­nal­spe­let. En­ligt Mag­nus Falk kun­de de li­ka gär­na slu­tat på förs­ta plats som på en fjär­de­plats.

– Mål­sätt­ning­en var att gå till Fi­nal 4. Jag är in­te alls för­vå­nad över att la­get tog brons, de är skick­li­ga spe­la- re. Vi coacher är jät­te­nöj­da och tje­jer­na är nöj­da, men vis­sa av spe­lar­na ha­de kanske hop­pats på mer.

De­bo­rah Alem var dess­utom en av spe­lar­na som kom med i All Star Team F15. Hon och lag­spe­lar­na Va­nes­sa Ju­rewicz och Se­si­na Ka­h­say blev ut­tag­na till re­gi­ons­la­get. Även Aley­na Eker fick en re­serv­plats i re­gi­ons­ut­tag­ning­en.

Det var bra att de kun­de lad­da om. An­fal­let var fan­tas­tiskt i sista mat­chen.

RE­VANSCH. BK Jär­va slog Sö­der­täl­je i brons­fi­na­len.

FOTO: FOVEA

De­bo­rah Alem

FOTO: AN­DERS TILLGREN

BRONS. BK Jär­va tog brons i RM F15 och är allt­så ett av Sve­ri­ges bäs­ta bas­ket­lag i sin ål­ders­klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.