Stal cykel värd 100 000 kro­nor

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca Andersson

Has­se Eriks­son var på job­bet när det ring­de från Secu­ri­tas vid halv tre på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen. Då ha­de nå­gon ta­git en sten och kros­sat en föns­terru­ta på hans bo­stad, så att lar­met ha­de gått.

– Det var sä­kert sam­ma kil­lar som var här för tre år se­dan. De ha­de ock­så ryckt bort si­re­nen på lar­met, så att det in­te skul­le tju­ta.

Bland det som stu­lits av in­brotts­tju­var­na fanns en split­ter­ny, spe­ci­al­de­sig­nad cykel värd 100 000 kro­nor. Has­se Eriks­sons dot­ter ha­de ställt den hem­ma hos ho­nom.

– Den är li­te unik, det finns ba­ra en i Sve­ri­ge. Det går in­te att säl­ja den vi­da­re till nå­gon som hål­ler på med cyk­ling.

Dot­tern ha­de pre­cis köpt cy­keln och hun­nit cyk­la på den en gång. För­lus­ten hand­lar in­te i förs­ta hand om peng­ar för hen­ne, en­ligt Has­se Eriks­son.

– Hon har be­ställt den och vän­tat på den. Det finns lik­nan­de cyklar men de är helt svar­ta, sä­ger han.

Yt­ter­li­ga­re en cykel stals så­väl som bland an­nat en system­ka­me­ra, en bär­bar da­tor och kon­tan­ter.

– De är ju för­sig­kom­na, de har ta­git mi­na väs­kor och bu­rit sa­ker­na, sä­ger han.

Has­se Eriks­son har drab­bats av in­brott i sin bo­stad i Kista en gång ti­di­ga­re.

– Två gång­er på 36 år, så det är in­te så of­ta. Vi har stu­ga i Älv­da­len, jag är upp­vux­en där och man lås­te in­te någon­ting förr. Men nu har de stu­lit skot­rar och så­da­na sa­ker där.

Nu hop­pas han på att en ef­ter­lys­ning ska le­da till att nå­gon får syn på den stul­na cy­keln. Han vill in­te va­ra nå­dig mot tju­var­na.

– Skriv att jag är jäv­ligt elak!

FOTO: PRIVAT

STU­LEN. Med en unik färg­sätt­ning är cy­keln den en­da i Sve­ri­ge, dess­utom är den värd 100 000 kro­nor. Nu ef­ter­ly­ser Kista­bon Has­se Eriks­son cy­keln ef­ter ett bo­stads­in­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.