Hi­sto­riskt mö­te i Hus­by

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

För li­te drygt ett år se­dan in­led­des pro­ces­sen med att gö­ra Hus­by träff till ett Fol­kets hus som ska dri­vas av Hus­by­bor­na själ­va. Se­dan dess har en grupp ar­be­tat in­ten­sivt för att gö­ra det möj­ligt.

I för­ra vec­kan hölls ett hi­sto­riskt års­mö­te i det nya Fol­kets Hus­by.

Det var många som ha­de kom­mit till Hus­by träff för att del­ta i den nya Fol­kets­hus-för­e­ning­ens förs­ta års­mö­te. Sto­lar­na fyll­des snabbt, och folk satt i föns­ter­kar­mar­na och där det fanns plats. Två av dem var Hus­by­bor­na We­na och

Meyon­cé. De ha­de för­hopp­ning­ar om att den nya Fol­kets­hus-för­e­ning­en ska sö­ka bre­da sam­ar­be­ten, ex­em­pel­vis med kul­tur­hu­set Re­actor.

– Vi skul­le vil­ja att de gör mer sa­ker för folk från om­rå­det och ut­vid­gar möj­lig­he­ter­na, sär­skilt för ung­do­mar, att hål­la på med ex­em­pel­vis musik, dans och sport, och att de sam­ar­be­tar med ung­doms­går­dar­na. Men ock­så att unga kan ut­bil­da sig och sit­ta i sty­rel­sen och kanske få hjälp att skri­va CV för att kun­na kom­ma in på ar­bets­mark­na­den, sa de.

En an­nan som kom­mit till mö­tet var Adal­gi­sa Va­len­te, Hus­by­bo se­dan 38 år till­ba­ka, men det här var förs­ta gång­en hon kom­mit till Hus­by träff.

Vad hop­pas du på?

– Jag är är här för att hö­ra vad de har att sä­ga, se­dan kanske man kan hop­pas på nå­got, sa hon.

Men finns det nå­got du sak­nar i Hus­by? – Nej, här finns re­dan allt!

Så allt som kan till­kom­ma är en bonus? – Ja, så är det. Drygt 50 röst­kort ha­de de­lats ut. Tre mo­tio­ner be­hand­la­des och al­la tre be­sva­ra­des med ett ja. En sty­rel­se på tio per­so­ner val­des och den nya ord­fö­ran­den he­ter Atu­sa Re­zai, upp­växt i Akalla.

– Det var en fin upp­slut­ning av pri­vat­per­so­ner och för­e­nings­ak­ti­va på års­mö­tet. Unga som äld­re, kvin­nor som män, med en geo­gra­fisk sprid­ning från nor­ra Jär­va. Många vik­ti­ga syn­punk­ter lyf­tes fram, men ar­be­tet har pre­cis bör­jat. Fort­sät­ter vi stå ena­de, öd­mju­ka till pro­ces­sen, öro­nen kon­stant mot mar­ken och ar­be­ta i kol­lek­tiv, så kom­mer vi att lyc­kas. Vi är rik­tigt gla­da över den nya sty­rel­se­sam­man­sätt­ning­en, var och en sit­ter på vär­de­full kom­pe­tens som kom­mer att be­hö­vas i det fort­sat­ta ar­be­tet, sa hon ef­ter mö­tet.

Många var nöj­da med mö­tet, in­om so­ci­a­la me­di­er pub­li­ce­ra­des många po­si­ti­va om­dö­men, det ta­la­des om kraft, vil­ja, fin stäm­ning, att det var de­mo­kra­tiskt, väl­or­ga­ni­se­rat och in­ne­höll bra sam­tal mel­lan unga och gam­la.

Här­näst vän­tar re­kry­te­ring­en av en Fol­kets hus­chef, vil­ken för­vän­tas va­ra klar in­om nå­gon vec­ka.

FOTO: IDA NIL­SING

MÖTESORDFÖRANDE. Ma­li­ha Khan var mötesordförande un­der års­mö­tet i Fol­kets Hus­by. Till ord­fö­ran­de i Fol­kets­hus-för­e­ning­en val­des Atu­sa Re­zai.

FOTO: TANVIR MANSUR

NY STY­REL­SE. Den nya sty­rel­sen för Fol­kets Hus­by be­står av Atu­sa Re­zai (ordf), Da­ni­el Pe­rez, So­raia Gu­led, Simon Ma­tiwos, Es­me Gü­ler, Ghebre­hiwet Abra­ham, Selu­ah Al­saa­ti, Ve­ro­ni­ca Sti­ern­borg, Ab­dul­la­hi Ta­ra­bi och Si­e­vert Bal­ke­ståhl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.