Skrivarcirkel

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Är du en bli­van­de po­et? För­fat­ta­re? El­ler ald­rig skri­vit ett ord in­nan men vill tes­ta, då har du kom­mit rätt. Var­je må­nad möts vi på bib­li­o­te­ket för att tes­ta nya skrivöv­ning­ar. Har du även en halv­fär­dig text du vill ha hjälp med, ta med den! Skri­var­cir­keln är gra­tis och är rik­tad för dig som är 13 år och upp­åt. Är du su­gen på fi­ka? Ing­en fa­ra; vi bjus­sar på fi­ka så att du kan kon­cen­tre­ra dig på ditt skri­van­de.Mer in­for­ma­tion el­ler vill du an­mä­la dig? Be­stäm­da plat­ser så mai­la el­ler ring till Tal.Lewin­sky@Stock­holm.se el­ler te­le­fon­num­mer 076-1230626. Du kan ock­så frå­ga oss på bib­li­o­te­ket ef­ter mer in­for­ma­tion. Plats: Tens­ta bib­li­o­tek. Tid: 17.00–18.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.