Fi­lo­so­fis­ka sa­long­er – Gi­rig­het

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Vad är gi­rig­het? Och vad är egent­li­gen då­ligt med den? Få egen­ska­per ska­par så­dan slit­stark mo­ti­va­tion som gi­rig­het. Hur bör man för­stå gi­rig­he­ten och är det nå­got som vi be­hö­ver ac­cep­te­ra som nor­malt i sam­häl­let? Fi­lo­so­fi­grup­pen Sher­pa dis­ku­te­rar oli­ka fi­lo­so­fis­ka frå­gor. Den­na kväll med­ver­kar Jan Arons­son och Ki­an Sig­ge. Plats: Kista bib­li­o­tek. Kloc­kan: 18.00–19.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.