Tvär­ba­nans fi­nan­sie­ring i fa­ra

Vi i Kista - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

Fi­nan­sie­ring­en av tvär­ba­nan fram till Kista är i fa­ro­zo­nen. Ma­jo­ri­te­ten i lands­ting­et över­vä­ger att skju­ta upp pro­jek­tet i fem år. Ris­ken är att de kom­mu­ner som gått med på att med­fi­nan­si­e­ra byg­get drar sig ur.

– Det är svårt att tro att Stock­holm och Sund­by­berg ac­cep­te­rar att be- ta­la för en in­ve­ste­ring som ris­ke­rar att bli så myc­ket säm­re då den kom­mer så många år se­na­re än ut­lo­vat, sä­ger op­po­si­tions­lands­tings­rå­det Eri­ka Ull­berg (S).

1,6 mil­jar­der kro­nor. Så myc­ket har sta­ten och kom­mu­ner­na runt Kistagre­nen lo­vat i med­fi­nan­sie­ring till nya tvär­ba­nan. Peng­ar som ris­ke­rar att brin­na in­ne om lands­ting­et skju­ter upp pro­jek­tet, me­nar Eri­ka Ull­berg (S).

I Sund­by­berg, Stock­holm och Sol­len­tu­na kom­mun pla­ne­ras det för to­talt 16 000 bo­stä­der som är helt be­ro­en­de av att tvär­ba­nans nya Kistagren byggs. De tre kom­mu­ner­na har där­för i av­tal med lands­ting­et lo­vat att med­fi­nan­si­e­ra byg­get av den nya tvär­ba­nan med to­talt en mil­jard kro­nor. Även sta­ten har åta­git sig att be­ta­la 600 mil­jo­ner av byg­gets to­ta­la kost­nad som be­räk­nas lan­da på 4,9 mil­jar­der kro­nor.

Peng­ar lands­ting­et kan mis­ta om ma­jo­ri­te­ten i lands­ting­et skju­ter upp pro­jek­tet i fem år till 2022, me­nar op­po­si­tions­lands­tings­rå­det Eri­ka Ull­berg (S).

– Det är svårt att tro att Stock­holm och Sund­by­berg ac­cep­te­rar att be­ta­la för en in­ve­ste­ring som ris­ke­rar att

bli så myc­ket säm­re då den kom­mer så många år se­na­re än ut­lo­vat. Och då står ju lands­ting­et med kost­na­den helt själv. Det är eko­no­miskt oan­sva­rigt, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Mo­de­ra­ter­na i lands­ting­et väl­jer tyd­ligt att läg­ga peng­ar­na på and­ra sa­ker. He­la sju mil­jar­der kos­tar ju den upp­rust­ning som de vill gö­ra av Roslags­ba­nan trots att den re­dan är upp­rustad

för tre mil­jar­der. Så peng­ar­na finns ju, men de väl­jer Roslags­ba­nan fram­för tvär­ba­nan.

De an­sva­ri­ga po­li­ti­ker­na i Stock­holm vill in­te spe­ku­le­ra i vad som hän­der med med­fi­nan­sie­ring­en om byg­get skjuts upp.

Jan Va­le­skog (S), bi­trä­dan­de fi­nans­bor­gar­råd i Stock­holms stad, me­nar att man i dags­lä­get in­te dis­ku­te- rar någ­ra and­ra fram­tids­sce­na­ri­on.

– Vår be­stäm­da upp­fatt­ning är att vi har ett av­tal med lands­ting­et och att de ska föl­ja det. Vi har ing­en an­nan ut­gångs­punkt och jag räk­nar in­te med nå­got an­nat än att när de tar be­slu­tet om bud­ge­ten så finns tvär­ba­nan med, sä­ger han.

FOTO: MOSTPHOTOS

OSÄ­KERT. Med­fi­nan­sie­ring­en för tvär­ba­nan till Kista har en osä­ker fram­tid om sty­ran­de ma­jo­ri­tet i lands­ting­et väl­jer att skju­ta upp pro­jek­tet i fem år.

FOTO: MOSTPHOTOS

FEM. Fi­nan­sie­ring­en av tvär­ba­nan fram till Kista är i fa­ro­zo­nen om byg­get för­se­nas i fem år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.