HALLÅ DÄR

Ur­ban Sjö­ström, bi­stånds­råd på svens­ka am­bas­sa­den i Nai­ro­bi, där han ar­be­tar med svensk-so­ma­lis­ka fö­re­ta­ga­re i So­ma­lia

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Ida Nil­sing

Si­da har ett nytt stöd som ska hjäl­pa svensk-so­ma­lis­ka fö­re­ta­ga­re att in­ve­ste­ra och dri­va fö­re­tag i So­ma­lia, var­för? – Sve­ri­ge har ett om­fat­tan­de bi­stånds­ar­be­te i So­ma­lia, vi stöd­jer FN och Världs­ban­ken bland an­nat. Det nya stö­det ska bi­dra bi­dra till eko­no­misk ut­veck­ling och jobb­ska­pan­de. Den so­ma­lis­ka di­aspo­ran är vik­tig, många kom­mer till­ba­ka för att star­ta fö­re­tag el­ler va­ra en del av den po­li­tis­ka ut­veck­ling­en. Vad kan den som vill dri­va fö­re­tag i So­ma­lia få hjälp med? – Ut­bild­ning i fö­re­ta­gan­de och så finns ock­så ett mind­re fi­nan­sie­rings­stöd, man kan få ett stöd på max­i­malt 35 000 för att gö­ra en re­sa och un­der­sö­ka om en af­färsidé hål­ler, men då mås­te man ock­så bi­dra med sam­ma sum­ma själv. Det finns ock­så ett mind­re in­ve­ste­rings­bi­drag på 200 000 kro­nor där man ock­så ska bi­dra med sam­ma sum­ma själv. Vad för slags fö­re­tag kan det hand­la om? – Al­la möj­li­ga sor­ters fö­re­tag, men någ­ra av de mest pri­o­ri­te­ra­de om­rå­de­na är in­om jord­bruk, bo­skaps­sköt­sel, fis­ke, häl­so­vård och ICT, allt­så kom­mu­ni­ka­tion. Minst 25 pro­cent ska va­ra kvinn­li­ga fö­re­ta­ga­re.

FOTO: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.