Ett hus med histo­ria

Vi i Kista - - NYHETER -

I DE­CEM­BER 2011 be­stäm­de hy­res­vär­den Svens­ka bo­stä­der att flyt­ta träff­lo­ka­len i Hus­by till den nu­va­ran­de lo­ka­len, en ned­lagd krog som bygg­des om. Be­slu­tet möt­tes av pro­tes­ter från för­e­ning­ar i om­rå­det och lo­ka­len oc­ku­pe­ra­des un­der en pe­ri­od.

HÖS­TEN 2012 flyt­ta­de Svens­ka bo­stä­der, trots bo­en­de­pro­tes­ter, Hus­by träff. I gam­la Hus­by träff finns nu­me­ra Sta­dens kon­takt­cen­ter med cir­ka 40 ar­bets­plat­ser.

NÄR Svens­ka bo­stä­der gick vi­da­re med flyt­ten val­de Rö­da kor­set, som dri­vit träff­lo­ka­len, att läm­na verk­sam­he­ten. I stäl­let fick ett ny­bil­dat so­ci­alt ca­te­ring­fö­re­tag ta över verk­sam­he­ten, men de fick det in­te att fun­ge­ra eko­no­miskt och blev upp­sag­da från kon­trak­tet. FÖRS­TA feb­ru­a­ri 2014 tog stads­de­len över kon­trak­tet. ”Vi tyck­te att det var vik­tigt att träff­verk­sam­he­ten blev kvar och en­da möj­lig­he­ten var att vi tog över kon­trak­tet”, sa stads­dels­nämn­dens då­va­ran­de ord­fö­ran­de Bo Sun­din (M). UN­DER 2015 har en upp­starts­pro­cess på­gått, Me­lo­dy Fa­hrsin har va­rit pro­jekt­le­da­re och ar­be­tat med att sam­la bo­en­de och för­e­ning­ar kring idén om att själ­va ta över lo­ka­len, som en Fol­kets­hus-för­e­ning. Hös­ten 2015 bil­da­des en in­te­rim­sty­rel­se och den 1 mars 2016 tog för­e­ning­en Fol­kets Hus­by över kon­trak­tet. DEN 21 april 2016 hölls det förs­ta års­mö­tet för den nya för­e­ning­en. Drygt 50 röst­kort de­la­des ut och upp­skatt­nings­vis del­tog fler än 100 per­so­ner i mö­tet. Till ord­fö­ran­de i för­e­ning­en val­des Atu­sa Re­zai.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.