Po­lis var­nar för Instagram­rån

Vi i Kista - - NYHETER -

Po­li­sen i Jär­va var­nar för rån som bör­jar via Instagram, det skri­ver Af­ton­bla­det.

De så kal­la­de Instagram­rå­nen ska ha skett i Akalla och Hus­by. Ung­do­mar i 15-års­ål­dern ska­par kon­ton på so­ci­a­la me­di­et Instagram där de er­bju­der sig att säl­ja al­ko­hol och nar­ko­ti­ka, of­ta till jämn­å­ri­ga kil­lar.

Gär­nings­män­nen mö­ter se­dan upp kö­par­na, som där­ef­ter rå­nas.

– Jag vill att ung­do­mar som har tänkt kö­pa al­ko­hol ge­nom ett så­dant kon­to tän­ker ef­ter. De ris­ke­rar allt­så att bli rå­na­de, sä­ger Da­ni­el Ång­man, po­lis vid ung­doms­grup­pen i Jär­va, till Af­ton­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.