Nej till för­slag om graf­fiti­vägg

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Att om­for­ma den pla­ne­ra­de graf­fiti­väg­gen i Tens­ta från en till fem gick in­te hel­ler hem. Åte­ri­gen får bygg­lov­san­sö­kan nej av stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Att få till en lag­lig graf­fiti­vägg i Spånga-Tens­ta stads­del har vi­sat sig va­ra lät­ta­re sagt än gjort. Än­nu en bygg­lov­san­sö­kan har nu fått av­slag av stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Ef­ter det för­ra av­sla­get om­for­ma­des för­sla­get från en 100 me­ter lång vägg, till fem mind­re väg­gar väs­ter om Åving­e­gränd vid Nydals­par­ken i Tens­ta. An­led­ning­en var att man vil­le und­vi­ka sik­ten på plat­sen från att bli skymd.

Men in­te hel­ler det­ta gick hem hos re­miss­in­stan­sen Skön­hets­rå­det, vars lin­je stads­bygg­nads­kon­to­ret har valt att gå på i sitt be­slut.

– Det är trå­kigt att byg­ga mu­rar tvär­sö­ver Nydals­par­ken ef­tersom det bry­ter sam­ban­det mel­lan Jär­va och par­ken. Det gör det mind­re själv­klart att rö­ra sig mel­lan Tens­ta, Hjuls­ta och Jär­va­fäl­tet, sä­ger Hen­rik Nerlund, sek­re­te­ra­re i Skön­hets­rå­det.

För­u­tom att skym­ma sik­ten, ris­ke­rar väg­gar som pla­ce­ras fritt i stads­mil­jön ock­så att få otryg­ga bak­si­dor, me­nar Skön­hets­rå­det. Där­för fö­re­slår de att de upp­de­la­de väg­gar­na bör pla­ce­ras mel­lan bro­pe­lar­na un­der Hjul­sta­vä­gen. El­ler – om det in­te är möj­ligt – att den mel­lers­ta av de fem väg­gar­na tas bort för att ge bätt­re sikt.

So­fia White

FOTO: MOSTPHOTOS

GRAFFITI. En pla­ne­rad, lag­lig vägg står in­te högt i kurs hos stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.