Hon vill ge So­ma­lis­ka kvin­nor jobb

Sa­h­ra Bar­gad­le har nya mål i sik­te, att star­ta fö­re­tag i So­ma­lia. – Allt som jag har dri­vit här vill jag dri­va där. Och pas­sar sam­ti­digt på att tip­sa fler svensk-so­ma­lis­ka kvin­nor om att sö­ka stöd från Si­da för att star­ta upp fö­re­tag i So­ma­lia.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing

Jag vill tip­sa kvin­nor om att sö­ka för kvin­nor kan för­änd­ra!

Sa­h­ra Bar­gad­le är en väl­känd och fö­re­tag­sam pro­fil i Hjuls­ta och Tens­ta. Hon har tills all­de­les ny­li­gen dri­vit skön­hets­sa­long­en i Hjuls­ta (nu är den såld, men den nya äga­ren fort­sät­ter med sam­ma verk­sam­het) och star­tat kvin­no­för­e­ning­en Hawo-Ta­ka i Tens­ta.

Dess­utom ar­be­tar hon hel­tid på kvin­no­jou­ren. Men nu har hon nya mål i sik­te, att star­ta fö­re­tag i So­ma­lia.

Till­sam­mans med någ­ra and­ra svensk­so­ma­lis­ka kvin­nor och en so­ma­lisk part­ner, an­sö­ker hon om peng­ar från Si­da för att star­ta upp fö­re­ta­get Da­ry­e­el AB i So­ma­lia.

Si­da har ett nytt stöd som ska hjäl­pa svensk­so­ma­lis­ka fö­re­ta­ga­re att in­ve­ste­ra och dri­va fö­re­tag i So­ma­lia. Det nya stö­det ska bi­dra bi­dra till eko­no­misk ut­veck­ling och jobb­ska­pan­de i lan­det.

– Vi vill ska­pa ar­be­te för kvin­nor och ung­do­mar ge­nom att öpp­na ett hus där det kom­mer att fin­nas oli­ka verk­sam­he­ter, som hant­ver­ka­re, kafé, ba­stu, sa­long, trä­nings­lo­kal, och så ska det finns ut­bild­nings­möj­lig­he­ter för dem som själ­va vill star­ta fö­re­tag. Och idéer­na har hon prö­vat för­ut. – Allt som jag har dri­vit här vill jag dri­va där. I kafé­et ska kvin­nor job­ba och det ska va­ra kvinn­li­ga hant­ver­ka­re, sä­ger hon.

Hon är väl med­ve­ten om lan­dets svå­rig­he­ter och män­ni­skors pro­blem att för­sör­ja sig och vill gär­na dra ett strå till stac­ken.

– Vi kan in­te hjäl­pa al­la, men vi kan hjäl­pa någ­ra ung­do­mar och kvin­nor att få jobb, och det är kvin­nor­na som för­sör­jer fa­mil­jer­na. Egent­li­gen är det re­ge­ring­ens jobb, men det är vårt folk och vi ser in­te att re­ge­ring­en gör så myc­ket.

Men även om hon är med och star­tar upp ett fö­re­tag i So­ma­lia, så kom­mer hon in­te att flyt­ta dit själv. Hon kän­ner sig hem­ma här.

– Jag har min familj här och när jag åker dit sak­nar jag många sa­ker här­i­från, som svensk mat och svenskt bröd. Här vet jag vad jag ska gö­ra när jag vak­nar på mor­go­nen och jag kän­ner näs­tan al­la.

– I lan­det där jag föd­des kän­ner jag mig ut­an­för, ska man va­ra svensk el­ler so­ma­li­er el­ler mitte­mel­lan? sä­ger hon.

Och det finns and­ra på plats i So­ma­lia. För att få stöd från Si­da be­hö­ver man en so­ma­lisk part­ner.

– Vi mai­lar myc­ket med vå­ra part­ners på plats och det finns and­ra som kan re­sa dit ock­så, sä­ger hon.

Hur fick du re­da på att man kun­de sö­ka stöd från Si­da för att star­ta fö­re­tag?

– Är man ak­tiv så får man all möj­lig in­for­ma­tion.

Har du någ­ra tips till and­ra som skul­le vil­ja dri­va fö­re­tag i So­ma­lia?

– Jag vill tip­sa kvin­nor om att sö­ka för kvin­nor kan för­änd­ra! Det finns många små­fö­re­ta­ga­re, sär­skilt i Rin­ke­by, man skul­le kun­na gå ihop och gö­ra nå­got till­sam­mans, sä­ger hon.

FÖ­RE­TAG­SAM. Sa­h­ra Bar­gad­le från Tens­ta, pla­ne­rar att star­ta fö­re­tag i So­ma­lia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.