Täv­ling mot ga­tu­våld

Den 14:e maj an­ord­nar Rin­ke­by jiu jitsu klubb och Rin­ke­by-Kis­ta Stads­dels­för­valt­ning en kamp­sport­s­täv­ling. Täv­ling­en kom­mer att va­ra en ma­ni­fes­ta­tion mot gatuvåldet . – Bud­ska­pet blev det just gatuvåldet ef­tersom det är ett pro­blem här i Nor­rort, sä­ger h

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Fell­man

Täv­ling­en kom­mer att an­ord­nas i Rin­ke­by ung­do­mens hus den 14:e maj. Ar­ran­gö­ren Rin­ke­by jiu jitsu klubb hop­pas att täv­ling­en kom­mer ge nå­got bra och loc­ka fler till sporten.

– Vi vill nå ut till ung­do­mar som häng­er ute i för­or­ten och för­sö­ka loc­ka dem till kamp­sports­klub­bar. In­te ba­ra vår klubb ut­an al­la kamp­sports­klub­bar som finns runt i Stock­holm, sä­ger Fe­de­ri­co Rod­ri­gu­ez.

– Vi hop­pas att vi ge­nom kamp­spor­ten kan för­hind­ra ung­do­mar att ham­na i fel um­gäng­eskret­sar. In­tres­set för kamp­sport och MMA har ökat mer och mer för var­je år. Det finns nå­got i den sporten som at­tra­he­rar ung­do­mar. Jag ser många som bör­jar med kamp­sport ha en då­lig at­ti­tyd men med ti­den ut­veck­las de till lug­na, an­svars­ta­gan­de och di­sci­pli­ne­ra­de per­so­ner. De väx­er in i verk­sam­he­ten och blir fö­re­bil­der för and­ra, fort­sät­ter Fe­de­ri­co.

Rin­ke­by-Kis­ta stads­för­valt

ning är med och ar­ran­ge­rar täv­ling­en och bi­drar med lo­ka­ler.

– Bå­de jag och Fe­de­ri­co job­bar på Rin­ke­by-Kis­ta Stads­för­valt­ning. Jag job­bar i Rin­ke­by ung­do­mens hus och Fe­de­ri­co job­bar Kis­ta. Stock­holm stad bi­drar med vår trä­nings­lo­kal Re­actor ung­do­mens hus i Hus­by och sen kom­mer själ­va täv­ling­en att hål­las i Rin­ke­by fol­kets hus, be­rät­tar hu­vud­trä­na­re Li­men­za.

Just nu är det 19 som är an­mäl­da till täv­ling­en men ar­ran­gö­rer­na hop­pas att de blir upp­åt 50 som del­tar. Det kom­mer fin­nas bå­de her­roch dam­täv­ling­ar i oli­ka vikt­klas­ser med pri­ser. Det kom­mer dess­utom att fin­nas ett pris för ”bäs­ta fightern” som vin­ner 5 000 kro­nor.

– Om vi in­te blir så många tänk­te vi frå­ga de som del­tar vem de an­ser var den bäs­ta fightern un­der täv­lings­da- gen. Det be­hö­ver in­te va­ra en per­son som har vun­nit flest mat­cher ut­an kan va­ra nå­gon som pre­ste­rat det lil­la ex­tra, sä­ger Li­men­za.

Rin­ke­by jiu jitsu klubb hop­pas kun­na fort­sät­ta sitt en­ga­ge­mang ef­ter täv­ling­en och ar­ran­ge­ra täv­ling­ar igen.

– Vi hop­pas att vi kan an­ord­na fler lik­nan­de eve­ne­mang i fram­ti­den. Vi har ju till­gång till en hall så då är det väl­digt bra om vi kan ut­nytt­ja det och nå ut till ung­do­mar­na, sä­ger hu­vud­trä­na­ren.

– Det bäs­ta med kamp­spor­ten är att al­la kan va­ra med. Det krävs ing­en dyr ut­rust­ning ut­an det är ba­ra att kom­ma med en Tshirt och ett par shorts, till­läg­ger Fe­de­ri­co.

Can­di­dio Li­men­za me­nar

att det är svårt att sä­ga om täv­ling­en kon­kret kom­mer hjäl­pa mot gatuvåldet. Han tror att ba­ra ge­nom att pra­ta om det bör­jar män­ni­skor fun­de­ra över det.

– Om man ba­ra pra­tar om pro­ble­met el­ler går för­bi af­fi­schen till täv­ling­en så når

det ut till folk i so­ci­al me­di­er och män­ni­skors tan­ke­verk­sam­het star­tar.

– Vi är in­te ute ef­ter mi­ra­kel men vi vill gö­ra en li­ten grej som kan hjäl­pa mot det här.

De väx­er in i verk­sam­he­ten och blir fö­re­bil­der för and­ra.

FOTO:ELIN FELL­MAN

KAMP­SPORT. Can­di­do Li­men­za hop­pas att fler ska få upp ögo­nen för sporten i och med täv­ling­en. JIU JITSU. Till­hör den ja­pans­ka kamp­sports­fa­mil­jen men hu­vud­trä­na­re Li­men­za lik­nar sporten med brott­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.