30 år med Kis­ta Sci­ence

Från att ha va­rit ett tra­di­tio­nellt ar­bets­om­rå­de med någ­ra få sto­ra fö­re­tag har Kis­ta ut­veck­lats till att bli Nor­dens Si­li­con Val­ley.

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Iår fyl­ler cent­ru­met för tek­no­lo­gi och forsk­ning in­om it och kom­mu­ni­ka­tion 30 år.

Om­rå­det har vux­it fram ge­nom sam­ver­kan mel­lan många oli­ka ak­tö­rer in­om nä­rings­liv, aka­de­mi och of­fent­lig sek­tor.

– Vi är i dag en av värl­dens le­dan­de plat­ser in­om ICT. Det har ab­so­lut bli­vit som pla­ne­rat, sä­ger Jo­han Öd­mark, vd för Stif­tel­sen Elect­rum och Kis­ta Sci­ence Ci­ty AB.

En van­lig dag job­bar cir­ka 20 000–25 000 män­ni­skor i ICT-klust­ret i Kis­ta, och många pla­ner finns att på oli­ka sätt ut­veck­la om­rå­det yt­ter­li­ga­re.

– Dels job­bar vi med att ut­veck­la en trev­li­ga­re stads­mil­jö rent fy­siskt. Det and­ra vi gör är att stär­ka den ve­ten­skap­li­ga mil­jön, sä­ger Jo­han Öd­mark. Ma­ria Ka­re­li­us SOM PLA­NE­RAT. En­ligt Jo­han Öd­mark, i mit­ten, har Kis­ta Sci­ence Ci­ty ut­veck­lats åt helt rätt håll un­der 30 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.