Ma­ni­fes­ta­tion mot be­grav­nings­plats

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing

Sön­da­gen den 22 maj pla­ne­ras en ma­ni­fes­ta­tion i Tens­ta mot an­läg­gan­det av en be­grav­nings­plats på Jär­va­fäl­tet.

Ett nytt po­li­tiskt be­slut när­mar sig kring pla­ce­ring­en av den omdis­ku­te­ra­de be­grav­nings­plat­sen i Jär­va. Den 16 ju­ni kan Stock­holms stads­bygg­nads­nämnd god­kän­na pla­nen, och nu rustas för pro­tes­ter.

I för­ra vec­kan pub­li­ce­ra­des en tre mi­nu­ter lång film som hand­lar om var­för pla­ce­ring­en är olämp­lig, ba­kom lig­ger ”Ini­ti­a­tiv Tens­ta”. Två per­so­ner ba­kom ini­ti­a­ti­vet är Björn Er­dal och Rachid Lesta­ric.

”En be­grav­nings­plats flyt­tar man in­te på, in­te ens om hund­ra år. Stock­holm står in­för ett lång­sik­tigt be­slut med stor på­ver­kan, in­te minst för Tenstas at­trak­tions­kraft de när­mas­te 10-20 åren. Då är det vik­tigt att all­mä­nin­tres­set kom­mer fö­re tjäns­te­man­na­in­tres­set.”, skri­ver de på en Fa­ce­book­si­da där de ock­så an­non­se­rar att en de­mon­stra­tion mot pla­ce­ring­en kom­mer att hål­las i Tens­ta den 22 maj.

”Vi är in­te emot en be­grav­nings­plats på Jär­va. Tvärtom vill vi ha en vär­dig be­grav­nings­plats. Det finns al­ter­na­tiv! Det bäs­ta är Hä­gerstalund som blir till­gäng­ligt för be­grav­ning 2017 när mo­tocross­ba­nans till­stånd tar slut.”, står det ock­så.

FOTO: PATRIK EKSTRÖM

BE­GRAV­NINGS­PLATS. Stock­holms stad vill byg­ga en be­grav­nings­plats här på Gran­holmstop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.