Ung­doms­gård stängs för re­no­ve­ring

Se­dan någ­ra vec­kor till­ba­ka är Rin­ke­by ung­doms­gård stängd för re­no­ve­ring. Går­den ska öpp­na i au­gusti igen. – Vi hop­pas på vår och sol, sä­ger Sus­sie Jo­hans­son, chef för ung­doms­går­dar­na i Rin­ke­by-Kis­ta.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Att det fun­nits ett stort re­no­ve­rings­be­hov av Rin­ke­by ung­doms­gård har va­rit känt länge.

– Änt­li­gen ska vi få den re­no­ve­rad. Det är för­stås ald­rig rätt i ti­den, men vi hop­pas på vår och sol, sä­ger Sus­sie Jo­hans­son på Rin­ke­byKis­ta stads­dels­för­valt­ning.

Ung­doms­går­den vän­der sig till åld­rar­na 13– 15 år, från sju­an till ni­an. Men un­der den tid som går­den hål­ler stängt finns ing­en er­sätt­nings­lo­kal.

– Vi kom­mer att va­ra myc­ket ute, det blir ut­flyk­ter i när­om­rå­det men ock­så ut­an­för, sä­ger Sus­sie Jo­hans­son.

Hon näm­ner bland an­nat be­sök på mu­se­er och teat­rar med me­ra. Och per­so­na­len på fri­tids­går­den kom­mer att ar­be­ta sam­ma ti­der som ti­di­ga­re.

– Jag har per­so­nal som mö­ter upp ut­an­för sko­lan och i so­ci­a­la me­di­er, sä­ger hon.

Det har ta­lats om att man skul­le kun­na få till en lös­ning med hjälp av lo­ka­ler av Rin­ke­by­sko­lan, stäm­mer det?

– Vi som stads­del har inga lo­ka­ler. Vi hop­pas på en bra som­mar, sä­ger Sus­sie Jo­hans­son.

Ung­doms­går­den lig­ger i Rin­ke­by cent­rum och är van­ligt­vis väl­be­sökt.

Cir­ka 40–50 ung­do­mar bru­kar be­sö­ka den un­der var­dags­kväl­lar och på hel­ger­na rör det sig om cir­ka 70–80 per­so­ner.

Vi hop­pas på en bra som­mar.

FOTO: STOCHOLMS STAD

STÄNGD. Rin­ke­by ung­doms­gård är stängd för re­no­ve­ring, men in­for­ma­tio­nen på sta­dens hem­si­da var än­nu in­te upp­da­te­rad i för­ra vec­kan. Den ska va­ra upp­da­te­rad nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.