MER Mia Päärni om...

Vi i Kista - - NYHETER -

ATT VA­RA SOCIALDEMOKRAT:

– Det finns ing­et al­ter­na­tiv, där finns en po­si­tiv män­ni­sko­syn, att män­ni­skor har en egen kraft att gö­ra bra sa­ker när man får för­ut­sätt­ning­ar och in­te ba­ra är of­fer. Sam­ti­digt ser man att det in­te finns sam­ma för­ut­sätt­ning­ar för al­la, det finns ex­em­pel­vis ra­sism el­ler att vi be­hand­las oli­ka på grund av kön.

FEMINISM

– Jag är fe­mi­nist.

VILKET SAMHÄLLET HON VILL HA:

– Ett där det in­te finns så sto­ra skill­na­der mel­lan män­ni­skor, då mår samhället bäst.

FÖRS­TA MAJ

– Jag bru­kar va­ra i stan och gå i tå­get, men nu när jag har bar­nen varan­nan vec­ka vill jag va­ra med dem.

ATT BO I KIS­TA

– Kis­ta är mitte­mel­lan, här finns li­te av allt. Jag vill att mi­na barn ska få det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.