Lju­dar­kiv för munt­ligt be­rät­tan­de

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

I feb­ru­a­ri lan­se­ra­de vi en ny tjänst som er­bju­der möj­lig­he­ten för al­la be­sö­ka­re i Kis­ta bibliotek att be­rät­ta sin histo­ria. Vi vill lyf­ta in oskriv­na be­rät­tel­ser och lå­ta dem bli en del av bib­li­o­te­kets ut­bud. För att bo­ka in­spel­nings­tid, skic­ka ett mail el­ler be­sök oss på tis­da­gar mel­lan kl 17.00– 18.00. Kon­takt­per­so­ner: Fran­ci­sca Bec­kert (pro­du­cent) fran­ci­sca. bec­kert@stock­holm.se. Kristof­fer San­ne­stam (ljud­tek­ni­ker) kristof­fer. san­ne­stam@stock­holm.se. Plats: Kis­ta bibliotek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.