3 NYANSER AV VITT

Vi i Kista - - BOSTAD -

INDUSTRIELL BETONG OCH RUFFA INTRYCK

En stor trend 2016 är det in­dust­ri­el­la, med kar­ga struk­tu­rer och sto­ra ytor. Här pas­sar väg­gar med be­tong­käns­la, vit­kal­kat och grovt borstat. Skön­he­ten lig­ger i det funk­tio­nel­la, som har ska­lat av allt ut­om det grund­läg­gan­de. Låt väg­gar­na re­flek­te­ra lju­set ut­i­från, och ad­de­ra tex­til, bam­bu och ke­ra­mik för att lät­ta upp det kal­la.

in­te ba­ra va­ra må­lat el­ler fär­gat – det kan ock­så va­ra helt na­tur­ligt. Att ljust trä är på in­gång har synts myc­ket bland vå­rens kol­lek­tio­ner. Lju­sa trä­sor­ter kom­bi­ne­rat med pa­stel­ler är helt rätt. Även lin­ne­tyg och är till­ba­ka, med sin na­tur­li­ga, ore­gel­bund­na yta, och vi­ta blom­mor av oli­ka slag som ger en lyx­ig, sil­kes­len käns­la.

Vitt be­hö­ver VITT, PÅ GRÄNSEN TILL SVART

Den här tren­den le­ker med mot­sat­ser – och vi­sar hur när­lig­gan­de de egent­li­gen kan va­ra. Ge­nom att ta in det mör­ka i ditt hem ba­lan­se­rar du det lju­sa, pre­cis som yin och yang. Håll ett en­kelt färgsche­ma, med mörk­blåa, mörk­grö­na och svär­ta­de nyanser till­sam­mans med vitt. Gra­fis­ka möns­ter, fond­väg­gar och ra­ka lin­jer sät­ter hel­he­ten, där det enk­la går fö­re det spre­ti­ga. lan­de tex­tili­er ger rätt look.

Bric­ka med skön sli­ten stil. Stil­re­na lin­jer och kan­ter.

9.

Ljust trä är hel­rätt i vår. Ska­pa eg­na lin­jer av ljus.

10.

Pastel­lig trend i vår med mju­ka nyanser och for­mer. Svart tex­til och ljust trä pas­sar fint ihop. Tex­til mju­kar upp ett kalt rum. Maxa so­lin­släp­pet med vi­ta gar­di­ner. De­tal­jer i svart ac­cen­tu­e­rar det vi­ta. Tjoc­ka säng­klä­der och sval-

En ro­lig mö­bel be­hö­ver VARMVITT OCH PASTELL

Var­je vår läng­tar vi ef­ter lju­sa­re fär­ger, och 2016 är ing­et un­dan­tag. I den här tren­den är pa­stel­ler­na tjoc­ka, tä­ta och glas­si­ga. Färgsche­mat byg­ger på när­lig­gan­de to­ner, och byg­ger ett möns­ter av grått, bei­ge, ro­sa, li­la och gult. Und­vik det kal­la, här är det var­ma bas­ku­lö­rer och run­da for­mer som gäl­ler. in­te så myc­ket färg.

11.

Pu­der­ro­sa pas­sar fint till bei­ge. De­tal­jer i grönt fun­kar ock­så fint mot det vi­ta.

12. 13.

Vill du hell­re stänga ute li­te ljus är gråa gar­di­ner ett bra val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.