Visst är det märk­ligt

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Re­por­ter Leif Ol­den­burg

Ivec­kans krö­ni­ka tänk­te jag va­ra li­te ori­gi­nell och ta upp ett ud­da äm­ne så här års. Ja, just det – vår­käns­lor. För visst hän­der det nå­got märk­ligt i krop­pen när so­len ski­ner och ter­mo­me­tern för förs­ta gång­en på ett halv­år klätt­rar över 15 plus.

Till och med vi som var med på gam­le kung­ens tid kän­ner hur brös­tet lik­som fylls av ny luft.

För att in­te ta­la om hun­den som le­tar upp förs­ta bäs­ta sol­fläck och se­dan väg­rar flyt­ta sig.

En po­li­ti­ker be­rät­ta­de om någ­ra vän­ner från Sy­deu­ro­pa som av nå­gon an­led­ning ham­nat i vårt kylslag­na land. För­und­ra­de be­skå­da­de de hur svens­kar­na sprang om­kring i april– maj och ”häl­sa­de vå­ren”. Men ef­ter någ­ra år ka­pi­tu­le­ra­de de: – Nu för­står vi, vi kän­ner li­ka­dant. Till och från har jag fun­de­rat på att till­bringa de värs­ta vin­ter­må­na­der­na ut­om­lands. Men var­je år vid den här ti­den änd­rar jag upp­fatt­ning.

Al­la da­gar av ky­la och mör­ker var vär­da att ge­nom­li­da ba­ra för upp­le­vel­sen att få mö­ta vå­ren.

Nu går jag ut och ploc­kar vit­sip­por.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.