Mo­de­ra­ter­na ska sam­ta­la med röd­grö­na in­för ny SL-bud­get

Vi i Kista - - NYHETER -

Det var i för­ra vec­kan som op­po­si­tions­lands­tings­rå­den Eri­ka Ull­berg (S) och Tal­la Al­kur­di (S) ord­na­de press­träff för att ba­su­ne­ra ut att par­ti­et vill ha en bred över­ens­kom­mel­se om SL:s eko­no­mi in­för kom­man­de be­slut om näs­ta års bud­get.

S öpp­na­de för en höj­ning av pri­set på SL-kor­tet men ställ­de ock­så ett an­tal krav på mins­ka­de ut­gif­ter. Bland an­nat vill S sät­ta stopp för den pla­ne­ra­de re­no­ve­ring­en av Roslags­ba­nan etapp 2 och av­bry­ta pla­ner­na på att för­länga Ci­ty­ba­nan till Ropsten. Tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) kom­men­te­rar den ut­sträck­ta han­den från S. Han be­kräf­tar att det hål­lits block­ö­ver­skri­dan­de sam­tal med en­skil­da po­li­ti­ker i S, MP och V.

Kristof­fer Tam­sons vill in­te be­rät­ta nå­got om vad sam­ta­len har lett till så här långt.

– Jag tror att för­hand­ling­ar mår bäst av ord­na­de sam­tal mel­lan jäm­bör­di­ga par­ter. Jag vill in­te bi­dra till att för­svå­ra så­da­na sam­tal ge­nom att an­gri­pa mi­na mot­stån­da­re i me­dia. Den me­to­den får stå för nå­gon an­nan, skri­ver han i ett med­de­lan­de till Stock­hol­mDi­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.