Si­das stöd till svensk­so­ma­lis­ka fö­re­ta­ga­re

Vi i Kista - - KULTUR -

SI­DA är en stat­lig myn­dig­het som ar­be­tar på upp­drag av Sve­ri­ges riks­dag och re­ge­ring för att mins­ka fat­tig­do­men i värl­den.

SI­DA har ett nytt stöd som ska hjäl­pa svensk-so­ma­lis­ka fö­re­ta­ga­re att in­ve­ste­ra och dri­va fö­re­tag i So­ma­lia. Det nya stö­det ska bi­dra bi­dra till eko­no­misk ut­veck­ling och jobb­ska­pan­de.

DEN som vill dri­va fö­re­tag i So­ma­lia få hjälp med ut­bild­ning i fö­re­ta­gan­de och så finns ock­så ett mind­re fi­nan­sie­rings­stöd, man kan få ett stöd på max­i­malt 35 000 för att gö­ra en re­sa och un­der­sö­ka om en af­färsidé hål­ler, men då mås­te man ock­så bi­dra med sam­ma sum­ma själv. Det finns ock­så ett mind­re in­ve­ste­rings­bi­drag på 200 000 kro­nor där man ock­så ska bi­dra med sam­ma sum­ma själv.

MINST 25 pro­cent ska va­ra kvinn­li­ga fö­re­ta­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.