Tvär­ba­nan åter på ba­nan ef­ter höjd taxa

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Andre­as Jen­nische

SL-kor­tet höjs SL-kor­tet med 40 kro­nor och tvär­ba­nan till Kis­ta blir in­te för­se­nad. Sam­ti­digt in­förs en­hets­taxa. Det är ett av resultatet av den över­ens­kom­mel­se som Mo­de­rat­led­da lands­tingsal­li­an­sen slu­tit med Mil­jö­par­ti­et.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na fick ing­et för sin in­vit till Mo­de­ra­ter­na i lands­ting­et om kom­man­de bud­get. Nu har Mo­de­ra­ter­na och öv­ri­ga al­li­ans­par­ti­er slu­tit en över­ens­kom­mel­se med Mil­jö­par­ti­et om säk­ran­det av fi­nan­sie­ring och drift av ett an­tal stra­te­gis­ka kol­lek­tiv­tra­fik­sats­ning­ar.

– Det är in­led­ning­en till en ny för­dju­pad di­a­log kring bil­jett­sy­stem, ut­bygg­nad och tek­nik, sä­ger tra­fiklands­tings­råd Kristof­fer Tam­sons (M) på en ge­men­sam press­kon­fe­rens på tis­dags­för­mid­da­gen.

– Vik­tigt för oss att få mer grön kol­lek­tiv­tra­fik som är pris­värd. Roslags­ba­nans ut­bygg­nad säk­ras i och med det här, sä­ger Susanne Nord­ling (MP).

Klart är nu att en­hets­taxa in­förs 1 ja­nu­a­ri 2017 och att pri­set på SL-kor­tet höjs med 40 kro­nor från och med den 1 ja­nu­a­ri 2017.

Öve­rens­kom­mel­sen gäl­ler tills­vi­da­re men som kor­tast till 2019 års be­slut om bud­get.

– Pa­rat med det­ta för­enk- las bil­jett­sy­ste­met med en­hets­taxa. Det blir två ty­per av bil­jet­ter. Fullt pris el­ler re­du­ce­rat pris för pen­sio­när, ung­do­mar och stu­dent, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Par­ter­na är ock­så över­ens om att må­nads­kor­tet blir 3,3 pro­cent dy­ra­re per år 2017 och 2018. Det gör att höj­ning­en där­ef­ter är up­pe i cir­ka 95 kro­nor.

En­ligt Kristof­fer Tam­sons är SL:s eko­no­mi nu så god att pro­gno­sen är håll­bar. Öve­rens­kom­mel­sen in­ne­bär att tvär­ba­nan bör­jar byg­gas 2017.

Vik­tigt att få mer grön kol­lek­tiv­tra­fik som är pris­värd.

FOTO: ANDRE­AS JEN­NISCHE

KLART. Mil­jö­par­ti­et och den Mo­de­rat­led­da alliansen är över­ens.

DY­RA­RE. Må­nads­kor­tet blir 3,3 pro­cent dy­ra­re per år 2017 och 2018. Det gör att höj­ning­en där­ef­ter är up­pe i cir­ka 95 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.