God stäm­ning på Kis­ta stre­et­food park

Cur­tis May­fi­elds ”Mo­ve on up” ström­mar ur hög­ta­lar­na och ett par ko­stym­kil­lar spe­lar ping­is i det gas­san­de sol­ske­net. Att be­sö­ka Kis­ta Stre­et­food Park är li­te fest och li­te lunch, ett skönt stäl­le där bu­si­ness mö­ter ung­doms­gård.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Lunch­patrul­len

Un­der som­mar­halv­å­ret finns en ny food court, fast i mind­re for­mat, ut­om­hus i Kis­ta. Lä­get är på Isafjordsga­tan 16c, bakom Kis­ta gros­sen. Ta trap­pan ner från Kista­gång­en och följ mu­si­ken.

Kon­cep­tet är att nya food trucks, allt­så mat­bi­lar, par­ke­rar på plat­sen var­je dag en­ligt ett sche­ma som an­non­se­ras på Kis­ta Stre­et­food Parks Fa­ce­book­si­da och på Instagram. Öp­pet­ti­der­na hål­ler sig strikt till lunch, vid kloc­kan 11.00 slår bi­lar­na upp si­na luc­kor och nå­gon­stans mel­lan kloc­kan 13 och 14 lå­ser de igen.

På par­ke­rings­plat­sen finns lång­bord och bän­kar. Mark­nads­ar­ran­gö­rer är den eko­no­mis­ka för­e­ning­en Glad stad, som ar­ran­ge­rar mat­mark­na­der över he­la Stock­holm.

Vi i Kistas lunch­patrull be­sök­te Kis­ta Stre­et­food Park en mån­dag då ”Or­tens food­truck” och ”Stre­et Soup n’ Stuff” stod för ma­ten och Au­el för kaf­fet (Au­el är för öv­rigt den en­da vag­nen som finns på plats var­je dag). Egent­li­gen skul­le ”In­di­an grill” även va­rit med, men de ha­de fått för­hin­der.

På sin Fa­ce­book­si­da skri­ver Kis­ta Stre­et­fod Park, som svar på en frå­ga:

” Vi har ett re­la­tivt fast sche­ma som är tänkt rul­la var­je vec­ka fram till mid­som­mar. Ibland kan det ske ’ ut­hopp och in­hopp’ pga food trucks är bi­lar som ibland in­te vill star­ta på mor­go­nen osv (...) då för­sö­ker vi all­tid att hit­ta en er­sät­ta­re..”

Ef­ter ett gans­ka långt kö­an­de får vi ma­ten, köf­tew­rap (från Or­tens food­truck) och chic­ken fa­ji­ta och to­matsop­pa (från Stre­et Soup n’ Stuff) – och all mat var väl värd att vän­ta på. Trots att den ser­ve­ras i ta­ke away-ma­te­ri­al, känns den frä­scha­re än många tall­rikslun­cher. När to­matsop­pan tes­tas, är lunch­patrul­len helt frälst.

Ty­värr hann vi in­te med att tes­ta ping­is­bor­det, men ut­an att sä­ga för myc­ket är i al­la fall ping­is ro­li­ga­re än bil­jard, och att vi har ett gott skäl att åter­vän­da. Kis­ta Stre­et­food Park är ett skönt stäl­le att gå till för att bry­ta av li­te från var­da­gen, ett vik­tigt tips är dock att kom­ma ti­digt, så att det finns kvar av ma­ten och man slip­per de långa kö­er­na.

På plus­kon­tot sät­ter vi upp mu­sik och skön stäm­ning, va­ri­a­tio­nen då ma­ten byts ut var­je dag, och – sist men in­te minst – ma­ten! Fram­förallt den fan­tas­tis­ka to­matsop­pan.

På mi­nus­kon­tot ham­nar vän­te­ti­den, samt att ping­is­bor­det ploc­kats bort in­nan vi hann äga det.

GOTT. Köf­tew­rap, en rik­tig höj­da­re!

GOTT. Ma­ten är god och va­ri­a­tio­nen stor då me­nyn byts ut var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.