Grön­sa­ker och ge­men­skap

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Pau­li­ne Cederblad Re­por­ter

Härom kväl­len var det of­fi­ci­ell pre­miär för od­lings­sä­song­en för min del. För­ra året skaf­fa­de jag en ko­lo­ni­lott li­te spon­tant och det var nu dags att vår­stä­da den.

När jag skaf­fa­de ko­lo­ni­lot­ten fö­re­ställ­de jag mig att jag skul­le pyss­la med mi­na mo­röt­ter och se­dan åka hem ut­an att pra­ta med nå­gon. Det finns in­te så många i min ål­der där och med min knap­pa od­lings­kun­skap skul­le jag in­te kun­na er­bju­da nå­gon sär­skilt myc­ket tänk­te jag. Snart upp­täck­te jag hur fel jag ha­de.

När jag kom till lot­ten för mitt kvälls­pro­jekt väl­kom­na­des jag med kra­mar och gla­da ut­rop från per­so­ner jag in­te sett se­dan squashen skör­da­des för­ra året. En kvin­na ha­de plan­te­rat en hal­lon­bus­ke på min lott nå­gon gång un­der hös­ten för att va­ra snäll. Män­ni­skor i helt sprid­da åld­rar, från oli­ka län­der, kul­tu­rer och stads­de­lar lär kän­na varand­ra, hjälps åt, mo­tio­ne­rar på ett sätt de tyc­ker om och od­lar när­pro­du­ce­rad nyt­tig mat.

Jag hop­pas att det all­tid kom­mer att fin­nas ut­rym­me för ko­lo­ni­lot­ter­na. Det här är en av de bäs­ta folk­häl­so­in­sat­ser­na jag kan tän­ka mig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.