1. HUR SKUL­LE DU BE­SKRI­VA HJULS­TA?

Vi i Kista - - NYHETER -

Sov­stads­del, gans­ka li­ten sam­hälls­er­vice, bul­ler­stört och tät­be­byggt, men nä­ra till Jär­va­fäl­tet. Awad Her­si (MP)

Hjuls­ta är ett om­rå­de med sto­ra pro­blem - och en enorm po­ten­ti­al. Otrygg­he­ten, brotts­lig­he­ten och trång­bodd­he­ten är de störs­ta pro­ble­men. Män­ni­skor­na som bor i om­rå­det är där – som i öv­ri­ga stads­de­len – den sto­ra po­ten­ti­a­len. Sär­skilt all­var­lig är pro­ble­ma­ti­ken kring Hjuls­ta torg där vi vet att många män­ni­skor upp­le­ver en stor otrygg­he­ten be­ro­en­de på kri­mi­nel­la grup­pe­ring­ar och gäng som ex­em­pel­vis säl­jer dro­ger. För att kom­ma till rät­ta med pro­ble­ma­ti­ken be­hövs en stör­re när­va­ro av po­lis och so­ci­al­tjänst i om­rå­det, mer ka­me­raö­ver­vak­ning av ex Hjuls­ta torg, en ny­bygg­na­tion av bo­stä­der (gär­na bo­stads­rät­ter) och öka­de möj­lig­he­ter till fri­tids­sys­sel­sätt­ning­ar för barn och unga (när kom­mer ma­jo­ri­te­tens fri­tids­gård i gång? Den skul­le ha va­rit i gång i de­cem­ber 2015.) Ole-Jör­gen Pers­son (M)

FOTO: IDA NILSING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.