MER Så på­ver­kas Jär­va­bor­na av öve­rens­kom­mel­sen

Vi i Kista - - NYHETER -

IN­SLAG i öve­rens­kom­mel­sen som di­rekt på­ver­kar Jär­va­bor­na: TVÄR­BA­NAN till Kis­ta – pla­ne­rad tra­fik­start 2021 till Ur­svik och 2023 till He­le­nelund. In­ve­ste­rings­kost­nad 4,9 mil­jar­der kro­nor. EN­HETS­TAXA och dy­ra­re SL-kort. Från och med 1 ja­nu­a­ri 2017 in­förs ett nytt bil­jett­sy­stem som in­ne­bär att zon­sy­ste­met för­svin­ner och er­sätts med en­hets­taxa. 2018 och 2019 kom­mer må­nads­kor­tet att bli 3,3 pro­cent dy­ra­re per år. DEN 1 JA­NU­A­RI 2017 höjs ock­så SL-kor­tet med 40 kro­nor.

AND­RA in­slag i öve­rens­kom­mel­sen som du kan ha nyt­ta av: ROSLAGS BA­NAN ska byg­gas ut­med dub­bel spår­sträc­kor och ny de­på till 2019. Nya for­don ska le­ve­re­ras fram­till 2022. In­ve­ste­rings­kost­nad 9,65 mil­jar­der kro­nor. CITYBANAN – nya sta­tio­ner­na Stock­holm Ci­ty och Oden­plan ska va­ra kla­ra i år. Ba­nan öpp­nas 2017. In­ve­ste­rings­kost­nad 17 mil­jar­der kro­nor. SPÅRVÄG Ci­ty till Cen­tra­len. Spår­vag­nen mel­lan Kungs­an och Wal­de­mar­sud­de ska byg­gas ut till T-Cen­tra­len. Ny håll­plats vid Åh­léns. DET SKA ock­så gö­ras en ut­red­ning om att byg­ga Spårväg Ci­ty till Nor­ra Djur­gårds­sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.