En dag på Slus­sen

Vi i Kista - - FAMILJ - stock­holm.se/slus­sen.

Lör­dag 21 maj kloc­kan 11.00–16.00 bju­der vi på kaf­fe vid Ryss­går­den, som fylls med en mängd oli­ka ak­ti­vi­te­ter. Sta­den be­rät­tar om vad som hän­der i om­bygg­na­den av Slus­sen sam­ti­digt som du får möj­lig­het att träf­fa lo­ka­la fö­re­tag och de­ras verk­sam­he­ter. Träf­fas, pra­ta och njut av en dag fylld med upp­trä­dan­den, mat och an­nat. Läs mer på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.