Mind­ful­ness i na­tu­ren

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

En halv­dags­öv­ning, med en kort te­o­re­tisk ge­nom­gång, där du ut­ef­ter ”Sin­ne­nas stig” se­dan får pro­va på att med al­la di­na sin­nen upp­le­va en mind­ful retre­at i na­tu­ren och ut­vär­de­ra din för­må­ga att va­ra med­ve­tet när­va­ran­de här och nu. I hän­del­se av stört­regn kom­mer vi att va­ra in­om­hus. När vi kom­mer till­ba­ka in igen in­går fi­ka med hem­ba­kat bröd. Da­tum: Sön­da­gen den 22 maj, tid: 14.00–17.00. Plats: Eg­ge­by gård på det vack­ra Jär­va­fäl­tet. An­mä­lan: se­nast den 20 maj till 0708-39 07 01 el­ler e-post bengt@fri­lufts­liv.nu . Max 12 del­ta­ga­re. Pris: 60 kr. Le­da­re: Bengt Run­dquist, di­plo­me­rad mind­ful­nes­sin­struk­tör. Ar­ran­gör: Fri­lufts­främ­jan­det

Nor­ra Jär­va. www.fri­lufts­liv.nu. Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.broo­ke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.