Mel­lan rum­men

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ur det mest pri­va­ta gror en be­rät­tel­se om Sve­ri­ge fram. Un­der ett år skri­ver fo­to­gra­fen Alex­an­der Mah­moud dag­bok om åter­koms­ten till den små­länds­ka hem­byn, om bror­san och mor­san och ra­sis­men. Sam­ti­digt: den väx­an­de kär­le­ken till Shi­rin som le­ver som pap­pers­lös i Stock­holm. Hon är möj­lig­he­ten till ett an­nat liv, men ock­så på­min­nel­se om den eg­na makt­lös­he­ten och skör­he­ten. Den 19 maj träf­far du Alex­an­der Mah­moud på Hus­by bib­li­o­tek kl 17.00. Alex­an­der Mah­moud sam­ta­lar om sin bok ”Mel­lan rum­men”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.