Si­mon vill lyf­ta and­ra po­e­ter

Ett år ef­ter att Si­mon Ma­tiwos vann Po­etry Slam står po­e­sin fort­fa­ran­de högt i kurs. Till­sam­mans med Fö­re­na­de För­or­ter ar­be­tar han för att lyf­ta fram and­ra po­e­ter sam­ti­digt som han lad­dar in­för po­e­si-VM i Frank­ri­ke.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Hai­dar Haj­da­ri

Ett år har pas­se­rat se­dan han ut­sågs till Sve­ri­ges bäs­ta scen­po­et. Si­mon Ma­tiwos från Hus­by över­ras­ka­de många ge­nom att stäl­la upp i Po­etry Slam SM när Fö­re­na­de För­or­ter ar­ran­ge­ra­de en kvaltäv­ling i Hus­by, men få var för­vå­na­de över att han tog hem SM-ti­teln. En upp­fatt­ning som Si­mon själv in­te de­la­de.

– Jag var gans­ka choc­kad. Jag tänk­te shit har jag bli­vit po­et nu? Jag viss­te att jag skul­le få po­si­ti­va re­ak­tio­ner för att jag trod­de på mi­na tex­ter men att jag skul­le vin­na var en bonus. Jag var mest ner­vös i Hus­by för att jag skul­le gö­ra min scen­de­but, men än­då tag­gad. Det är mest press där ef­tersom det är hem­ma­plan.

Hur kän­des he­la pro­ces­sen för dig?

– Ef­ter del­täv­ling­en i Hus­by kom fi­na­len i Skär­hol­men och då tänk­te jag att jag re­pre­sen­te­rar he­la Hus­by, det var mer pre­stige. Så det var ba­ra att gå in och kö­ra. Men sen så bör­ja­de det på rik­tigt. Då skul­le vi star­ta ett lag till SM. Då var jag stres­sad. Folk ha­de fy­ra, fem må­na­der på sig vi ha­de fy­ra, fem da­gar. Men sen tog vi hem he­la ski­ten.

Se­dan vins­ten har Si­mon till­sam­mans med Sa­man Sok­han­ran an­ord­nat works­hops och fö­re­läs­ning­ar runt om i lan­det. Han be­sök­te ny­li­gen för­or­ten Lin­däng­en i Malmö och ska i höst fö­re­lä­sa på Lin­néu­ni­ver­si­te­tet. Må­let är att främ­ja ung­do­mars skri­van­de och hjäl­pa den kom­man­de ge­ne­ra­tio- nen att rim­ma sig fram. En er­fa­ren­het han uppskat­tar som sam­ti­digt gett ho­nom ny in­syn i sitt skri­van­de.

– Jag in­såg att jag in­te ba­ra vil­le sit­ta och un­der­hål­la folk med vis­doms­ord även om det är kul och nyt­tigt. Jag vill ba­ra med i pro­ces­sen att hjäl­pa and­ra att kom­ma till min punkt. Jag vill in­te ha den plat­sen själv, jag vill ba­na väg för and­ra.

Vad be­tyd­de den­na vinst för Hus­by och al­la and­ra för­or­ter?

– Jag vet in­te om jag ska va­ra är­lig. Jag tror på nå­got sätt att jag idag bli­vit li­te av en sym­bol för för­ortspo­e­sin tack va­re täv­ling­en även om det fun­nits pi­on­jä­rer in­nan mig som för­tjä­nar min och många and­ras re­spekt. Jag hop­pas att vins­ten gör att fler kom­mer fram, jag vill in­te att det ba­ra ska va­ra Si­mon. Jag vill att folk ska tän­ka att jag brös­ta­de den först och ba­na­de väg för and­ra.

Ett år ef­ter vins­ten har Si­mon, till­sam­mans med Fö­re­na­de För­or­ter, pla­ner på täv­ling­ar i po­e­si till hös­ten. Han har in­ta­git en ny roll i för­e­ning­en där han job­bar mer ope­ra­tivt och där han vill nå ut till män­ni­skor ge­nom po­e­sin. Men själ­va skri­van­det släp­per han in­te ut­an Si­mon ska till Frank­ri­ke för att stäl­la upp i po­e­si-VM.

Det känns spän­nan­de att få hö­ra po­e­si från värl­dens al­la hörn och sam­ti­digt få re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge och fram­förallt Hus­by. Hop­pas ba­ra att över­sätt­ning­en gör mig rätt­vi­sa. Jag är in­te ner­vös, är mer än nöjd med det jag åstad­kom­mit. Jag vill ba­ra vi­sa folk i or­ten att det kom­mer myc­ket till en när man gör sa­ker utan­för sin trygg­hets­zon.

Jag var gans­ka choc­kad. Jag tänk­te shit har jag bli­vit po­et nu?

FOTO: IDA NILSING

FOTO: HAI­DAR HAJ­DA­RI

PO­ET. SM-vin­na­ren i Po­etry Slam 2015 Si­mon Ma­tiwos sä­ger att han vill få fram en ny ge­ne­ra­tion po­e­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.