Disc­gol­fens elit till Jär­va

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Fell­man

I som­mar kom­mer disc­gol­fens elit till Jär­va för Eu­ro­pe­an mas­ters, en del­täv­ling i Disc Golf World Tour. Tommy Bess­ner som är täv­lings­an­sva­rig har ar­be­tat länge med att få täv­ling­en till Jär­va.

– Det har va­rit blod, svett och tå­rar un­der re­sans gång så det be­ty­der otro­ligt myc­ket att vi får an­ord­na täv­ling­en på hem­ma­plan, sä­ger Tommy Bess­ner.

Disc Golf World Tour är en för i år ny di­sc­golftur­ne­ring som av­görs på fem plat­ser i värl­den. Spel­plat­ser­na kom­mer att va­ra La Mi­ra­da (USA), Be­nešov (Tjec­ki­en), No­kia (Fin­land), Rock Hill (USA) och Jär­va di­sc­golf­park. Jär­va kom­mer va­ra den fjär­de täv­lings­plat­sen i ord­ning­en och den sista av­gö­ran­de täv­ling­en kom­mer att va­ra i Rock Hill i bör­jan på Ok­to­ber.

– Jag är in­te för­vå­nad att vi får täv­ling­en i och med att Jär­vas ba­nor är bland de bäs­ta i värl­den. Det var över hälf­ten i kom­mit­tén som rös­ta­de på att vi skul­le få täv­ling­en, be­rät­tar Tommy Bess­ner.

Jär­va an­ord­na­de Eu­ro­pe­an Mas­ters 2014. De har just nu som mål­sätt­ning att ha täv­ling­en vartan­nat år, men hop­pas i fram­ti­den kun­na an­ord­na den var­je år.

– 2014 var en suc­cé. Vi ha­de en publik på över 2 000 män­ni­skor. I som­mar hop­pas vi kun­na slå det. Vi har en mål­sätt­ning att loc­ka till oss fler el­ler minst li­ka många som för två år se­dan.

Disc­gol­fen är en av Sve­ri­ges snab­bas­te väx­an­de spor­ter. Tommy Bess­ner me­nar att det öka­de in­tres­set för spor­ten kom­mer ge­ne­re­ra i en stör­re publik.

– Disc­gol­fen väx­er så det kna­kar. Det byggs nya par­ker runt om i Sve­ri­ge som står kla­ra var­je vec­ka.

Mel­lan den 21:a och 23:e ju­li, då täv­ling­en går av sta­pel,n kom­mer värl­dens elit be­fin­na sig i Jär­va. Del­ta­gar­na men även åskå­dar­na kom­mer från he­la Eu­ro­pa, Asi­en, USA och Austra­li­en. Un­der täv­ling­en som hölls 2014 kom det del­ta­ga­re från 16 oli­ka na­tio­ner. – Det är 144 del­ta­ga­re som stäl­ler upp i täv­ling­en. Det är någ­ra av eli­ten som le­ver på spor­ten, and­ra som ock­så täv­lar på en elit­ni­vå. De som är ran­ka­de topp 20 på PDGA World ran­king kom­mer att fin­nas på plats, be­rät­tar täv­lings­an­ord­na­ren.

– Det be­ty­der väl­digt myc­ket för oss i Jär­va Disc­golf och även he­la spor­ten att få an­ord­na täv­ling­en. Sen tror och hop­pas vi ock­så att täv­ling­en ska ge nå­got po­si­tivt till he­la Stock­holm stads. Jag vet re­dan män­ni­skor som har pla­ne­rat in re­sor hit en­dast för täv­ling­en skull, fort­sät­ter Tommy.

Jär­va Disc­golf­parks fram­tid har länge va­rit oviss. Det har be­slu­tats att det ska bli en be­grav­nings­plats på om­rå­det, men be­slu­tet har skju­tits upp gång på gång. Nå­got som för­hopp­nings­vis in­te på­ver­kar täv­ling­en i som­mar.

– Det har va­rit snack om det här i tio års tid så det är svårt att ve­ta hur det egent­li­gen kom­mer att bli. De har fort­fa­ran­de in­te ta­git förs­ta spad­ta­get. Ut­red­ning­ar har vi­sat att det är en då­lig plats att grä­va på, så jag för­står in­te var­för de fort­sät­ter att dri­va det­ta, sä­ger Bess­ner. – Vi har ald­rig va­rit emot en be­grav­nings­plats. Det vi är emot är att be­grav­nings­plat­sen tar död på Jär­va di­sc­golfspark. Att an­läg­ga den här skul­le kos­ta oer­hört myc­ket mer än om den skul­le an­läg­gas på an­nan plats. Vi skul­le gär­na se att be­grav­nings­plat­sen an­la­des vid Hä­gerstalund där det var tänkt från bör­jan el­ler väs­ter om Gran­holmstop­pen, fort­sät­ter Tommy.

– Vi tror och hop­pas att par­ken får va­ra kvar. Sto­ra de­lar av Jär­va vill se att Disc­golfspar­ken blir kvar och fram­förallt na­tur­om­rå­det.

Disc­gol­fen väx­er så det kna­kar.

FOTO: MOSTPHOTOS

SPORT. Disc­gol­fen är en av Sve­ri­ges snab­bas­te väx­an­de spor­ter.

FOTO: ELIN NORD­LUND, AR­KIV

FEM. Jär­va di­sc­golf­park är en av fem ba­nor i he­la värl­den där Eu­ro­pe­an Mas­ters kom­mer att ge­nom­fö­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.