Tips för lyc­kad vår­plan­te­ring

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Plan­te­ra om di­na väx­ter när du kom­mer hem, i kru­kor el­ler lå­dor med till­räck­lig vo­lym. För bal­kong­lå­dor be­hö­ver du räk­na med minst 20x20 cm för att få ett bra re­sul­tat. Re­jä­la plan­te­rings­kärl gör att du in­te be­hö­ver vatt­na så of­ta och att väx­ter­nas rot­sy­stem kan ut­veck­las väl.

Plan­te­rings­kär­let ska ha drä­ne­rings­hål i bot­ten så att över­flö­digt vat­ten kan rin­na av. Leca­ku­lor el­ler kruk­skär­vor i bot­ten ger ex­tra bra drä­ne­ring.

Välj en jord av hög kva­li­tet för bäs­ta re­sul­tat. Vatt­na re­gel­bun­det med svag nä­rings­lös­ning. Tänk på att kru­kor, amp­lar och lå­dor som står nä­ra hus­väg­gen säl­lan får vat­ten även om det ös­reg­nar ute.

Välj tå­li­ga väx­ter som kla­rar nå­gon mi­nus­grad ut­an att ta ska­da. Pensé­er, lök­blom­mor och många pe­ren­ner kla­rar kal­la tem­pe­ra­tu­rer bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.