Där­för läm­nar Se­ma­nur Ta­skin po­li­ti­ken

För någ­ra vec­kor se­dan hop­pa­de Se­ma­nur Ta­skin av som språk­rör för Grön Ung­dom i Stock­holms­re­gi­o­nen. Nu be­rät­tar hon var­för hon tog be­slu­tet.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

Jag var mus­lim, då kräv­des det att jag skul­le va­ra fel­fri.

Hon är född och upp­vux­en i Sol­na, spe­la­de fot­boll och bas­ket. Med and­ra ord en gans­ka van­lig tjej som läm­na­de grund­sko­lan och gym­na­si­et med ly­san­de be­tyg.

– I ton­å­ren häng­de jag myc­ket ute i för­or­ter­na. Det var mer fart där, tyck­te jag. Men Sol­na har all­tid va­rit min tryg­ga bas, sä­ger Se­ma­nur Ta­skin när vi träf­fas mel­lan två fö­re­läs­ning­ar på Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet där hon ut­bil­dar sig till lä­ka­re.

Ba­ra åt­ta år gam­mal blev hon med­lem i IOGT-NTO:s ju­ni­or­för­bund. Som 18-åring gick hon med i Mil­jö­par­ti­ets ung­doms­för­bund Grön Ung­dom. Se­ma­nur Ta­skin var en fli­tig de­bat­tör och sågs som en på­läggskalv in­om par­ti­et

– Bå­da mi­na för­äld­rar är en­ga­ge­ra­de i för­e­nings­li­vet. Jag väx­te upp i för­e­nings­lo­ka­ler och lär­de mig att det gick att ska­pa sa­ker till­sam­mans ur ingen­ting. För mig är en­ga­ge­mang en själv­klar­het. Jag är al­ler­gisk mot orätt­vi­sor. Men så för­änd­ra­des all­ting. I hös­tas val­des Se­ma­nur Ta­skin till språk­rör för Grön Ung­dom i Stock­holms­re­gi­o­nen och un­ge­fär sam­ti­digt tog hon ini­ti­a­ti­vet till ma­ni­fes­ta­tio­nen Re­fu­ge­es Wel­come. I sep­tem­ber sam­la­des cir­ka 15 000 män­ni­skor på Med­bor­gar­plat­sen för att vi­sa sin so­li­da­ri­tet med flyk­ting­ar­na,

Det var då sa­ker och ting bör­ja­de hän­da. I vis­sa män­ni­skors ögon var Se­ma­nur Ta­skin in­te läng­re i förs­ta hand en ung, en­ga­ge­rad po­li­ti­ker från Sol­na. Hon var mus­lim. – Ef­ter ma­ni­fes­ta­tio­nen ham­na­de myc­ket fo­kus på mig. Det bör­ja­de kom­ma hot och hat­mail. Det twitt­ra­des om min per­son och jag miss­tänk­lig­gjor­des på al­la möj­li­ga sätt. In­te ba­ra av ra­sis­ter ut­an även av eta­ble­ra­de po­li­ti­ker.

– Men fram­för allt re­ta­de man sig på min mus­lims­ka bak­grund. Jag viss­te att jag skul­le få skit, men visst var det li­te job­bigt. Mest för mi­na för­äld­rar som läs­te allt som skrevs om mig på so­ci­a­la me­di­er.

Plöts­ligt för­vän­ta­des det av Se­ma­nur Ta­skin att hon skul­le ta av­stånd från en rad ex­tre­mis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­ner.

– Allt som jag in­te för­döm­de an­tyd­de man att jag be­ja­ka­de el­ler stöt­ta­de.

På kort tid ha­de Se­ma­nur Ta­skin i vis­sas ögon gått från att ha va­rit en svensk po­li­ti­ker i Mil­jö­par­ti­ets ung­doms­för­bund till att bli en mus­limsk po­li­ti­ker verk­sam i Sve­ri­ge. Än­nu vär­re blev det se­dan Meh­met Ka­plan tving­ats av­gå som bo­stads­mi­nis­ter.

– Jag gick om­kring och oro­a­de mig för att nå­got jag sagt nå­gon gång för länge se­dan skul­le vinklas fel el­ler miss­för­stås med flit. And­ra po­li­ti­ker kan be­gå miss­tag och gö­ra en så kal­lad pu­del så är allt för­lå­tet. Men som mus­lim räc­ker det in­te. Har du ut­tryckt dig tvek­samt så blir du in­te för­lå­ten. Då är det kört.

Se­ma­nur Ta­skin tyc­ker även att hen­nes eget par­ti har svi­kit. – Jag fick en käns­la av att va­ra in­spek­te­rad. Folk le­ta­de ef­ter fel. ”Här har vi en god­känd mus­lim, skic­ka vi­da­re in­om par­ti­et.” Un­ge­fär så kän­des det. Bå­de i mitt par­ti och i and­ra sam­man­hang mät­te man män­ni­skor med oli­ka mått­stoc­kar. Jag var mus­lim, då kräv­des det att jag skul­le va­ra fel­fri.

Till sist fick hon helt en­kelt nog. Se­ma­nur Ta­skin be­stäm­de sig för att hop­pa av som språk­rör för Grön Ung­dom.

– Det hand­la­de om min in­tegri­tet. Näs­ta per­son att smuts­kas­tas kun­de bli Se­ma­nur. Det vil­le jag in­te stäl­la upp på. Det var ett lång­sik­tigt be­slut, jag vill in­te att den här po­li­tis­ka at­mo­sfä­ren ska nor­ma­li­se­ras.

De när­mas­te åren tän­ker hon sat­sa allt på si­na lä­kar­stu­di­er. Se­dan vet hon in­te.

– Jag kom­mer hit­ta nya ka­na­ler för mitt en­ga­ge­mang och jag tror in­te att jag är fär­dig med po­li­ti­ken. Jag kanske kom­mer till­ba­ka. Men då får man skär­pa sig i de po­li­tis­ka kor­ri­do­rer­na. An­ting­en tar po­li­ti­ken emot mig för den jag är el­ler ock­så får man kla­ra sig ut­an Se­ma­nur Ta­skin.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

MÄTTES. Se­ma­nur Ta­skin upp­lev­de att hon som mus­lim mättes ef­ter en sär­skild mått­stock – även i sitt eget par­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.