Skip­pa graf­fiti­väg­gen i Tens­ta nu

I för­ra vec­kan skrev vi att stads­de­lens bygg­lov­san­sö­kan för en graf­fiti­vägg i Spånga-Tens­ta fått av­slag – igen. Mo­de­ra­ter­na ifrå­ga­sät­ter nu hur pro­jek­tet har skötts.

Vi i Kista - - NYHETER - So­fia White

För and­ra gång­en fick bygg­lov­san­sö­kan för den pla­ne­ra­de graf­fiti­väg­gen i Tens­ta av­slag. Mo­de­ra­ter­na i Spånga tyc­ker att ma­jo­ri­te­ten i stads­dels­nämn­den bor­de ta det som en hint och skip­pa väg­gen helt.

– Det är så då­ligt skött från förs­ta bör­jan. Ma­jo­ri­te­ten bör fun­de­ra på om det är värt att läg­ga så myc­ket tid på det här, el­ler om de helt en­kelt bör läg­ga ner pro­jek­tet och gå vi­da­re i li­vet. Hit­ta ett an­nat sätt att sys­sel­sät­ta ung­do­mar, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son (M), vice ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den.

Vad som hän­der med väg­gen är nu oklart.

– Ef­tersom vi in­te fått nå­got bygg­lov står ären­det stil­la. Nu vet vi in­te rik­tigt vil­ken väg vi ska gå, sä­ger Dit­te Wes­tin, stads­ut­veck­lings­chef i Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning.

In­te hel­ler Awad Her­si (MP), stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de, vet hur det kom­mer att gå med väg­gen.

– Vi be­hö­ver sät­ta oss ner och ha en in­tern dis­kus­sion om hur vi ska gå vi­da­re i frå­gan, sä­ger han.

En vägg, vill han dock fort­fa­ran­de se.

– Spånga-Tens­ta har en tra­di­tion av graf­fiti. Här i stads­de­len finns den en­da min­nes­märk­ta graf­fiti­mål­ning­en. Vi tror väg­gen skul­le till­fö­ra en ny kva­li­tet till stads­de­len, sä­ger han.

Vad sä­ger du om Mo­de­ra­ter­nas kri­tik? Har väg­gen ta­git för många ar­betstim­mar i an­språk?

– Det är ing­en ny­het att Mo­de­ra­ter­na in­te tyc­ker om graf­fiti. Jag för­står att det in­te är nå­got de pri­o­ri­te­rar, sä­ger Awad Her­si.

FOTO: MOSTPHOTOS

LAGLIG VÄGG? ”Ef­tersom vi in­te fått nå­got bygg­lov står ären­det stil­la”, sä­ger Dit­te Wes­tin, stads­ut­veck­lings­chef i Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.